Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Parochiële Caritasinstelling St.Eusebius (PCI).

Het werkgebied van de PCI St. Eusebius beslaat de Gemeenten Arnhem, Rheden en Rozendaal.

De kerntaak van het caritaswerk, het verlenen van bijstand aan personen en gezinnen, vindt voornamelijk plaats door de werkgroep. Er zijn twee werkgroepen. De werkgroep Arnhem voor de gemeente Arnhem en de werkgroep Veluwezoom voor de gemeenten Rozendaal en Rheden.

Het bestuur is voorwaardenscheppend en onderhoudt de interne- en externe contacten.

Eén lid van het PCI-bestuur is tevens lid van een werkgroep. De coördinator van de werkgroep Arnhem is bij de vergaderingen van het bestuur aanwezig. Op deze wijze bestaat er een goede afstemming tussen de praktische hulpverlening en de bestuurlijke taken.

In dit jaarverslag geven wij een overzicht van de hulpverlening in 2020 en de activiteiten van de werkgroepen en het bestuur.

De corona die zich van begin maart ontwikkelde tot een pandemie heeft ook grote invloed gekregen op het werk van de PCI. Alle tot dan toe normale contacten konden niet meer zoals gewenst en nodig uitgevoerd worden. De contacten met de potentiele hulpvragers vonden, in plaats van fysiek doormiddel van huisbezoeken, nu telefonisch of via internet plaats. Dit geeft veel praktische beperkingen aan de contacten. De terechte voorzichtigheid en de wettelijke voorschriften en adviezen hebben geleid tot minder hulpaanvragen. Ook de ons bekende stichtingen of fondsen hebben vrijwel de zelfde ervaringen. Wij hopen dat in 2021 de corona weer beheersbaar wordt en de hulpvragers de weg naar de PCI weer zullen vinden.

De Stichting M.R.E.Peetersfonds, een stichting met vrijwel de zelfde doelstelling als de PCI, heeft besloten zich op te heffen. Deze Stichting heeft haar oorsprong in de v.m. Willibrordparochie.

Het aanwezige saldo van € 12866.70 is ter beschikking gesteld aan de PCI. Dit bedrag wordt aan het vermogen toegevoegd. De rente hiervan wordt opgenomen in de jaarlijkse exploitatie.

Om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen zijn er contacten met gemeenten en andere hierbij betrokken instellingen.

Helaas heeft onze jaarvergadering vanwege corona geen doorgang kunnen vinden. Hiervoor was een deurwaarder uitgenodigd om een toelichting gegeven op zijn werk en wat het betekent voor de betrokken mensen.

  • Hulpverlening individueel.

De kerntaak van de PCI is het verlenen van bijstand aan personen en gezinnen die in financiële nood verkeren en waarin (nog) niet door voorliggende (wettelijke) voorzieningen wordt voorzien.

De hulp is niet structureel maar heeft een beperkte duur en omvang. De hulp heeft ten doel om personen te helpen in een acute situatie en te ondersteunen naar een structurele oplossing.

De structurele oplossing zal van de (lagere) overheden moeten komen.

In 2020 werd voor een totaal bedrag van € 7663.- (2019; € 11989.-) aan financiële hulp geboden.

Het totaal aantal hulpaanvragen bedroeg 102 (2019; 135).

Deze individuele hulpaanvragen deden zich voor het overgrote deel voor in de Gemeente Arnhem (102), een beperkt aantal (1) in de Gemeente Rheden.

Om direct in te kunnen spelen op acute nood heeft het pastoraalteam de mogelijkheid om tot een beperkt bedrag ( max.25 Euro) directe hulp te verlenen. In 2020 heeft het pastoraal team hier 19 keer gebruik van gemaakt. (2019 33 keer) Deze aantallen zijn niet opgenomen in het aantal hulpaanvragen.

In 2020 ontvingen 25 ( 2019; 41) huishoudens een noodvoedselpakket vanwege een acute situatie. Met dit voedselpakket kan men een beperkte periode overbruggen. In de noodpakketten zit een tegoedbon van vijf euro die vrij te besteden is bij een grote supermarkt voor bijv, niet houdbare artikelen. Voor meer structurele hulp wordt contact gelegd met de Voedselbank.

De hulpaanvragen betreffen personen en gezinnen die in de gemeenten Arnhem, Rheden of Rozendaal wonen. De aanvragen zijn zeer divers. Soms gaat het om betrekkelijk kleine bedragen. Soms om grote bedragen, waarbij ook andere diaconale instellingen betrokken zijn.

Naast financiële ondersteuning bestaat onze hulp in toenemende mate uit het meedenken met mensen, contact leggen met de reguliere kanalen, bemoedigen en bemiddelen, maar soms ook mensen weer bij de les brengen en op hun eigen verantwoordelijkheden wijzen.

Het aantal hulpvragen van ouderen, boven de 65 jaar met alleen AOW en mogelijk een klein pensioen, is dit jaar beperkt gebleven tot enkele aanvragen. Deze ouderen blijken moeilijk bereikbaar. De aandacht die wij hieraan in 2020 wilde geven is helaas door de Corona niet gelukt. Het directe contact is hiervoor noodzakelijk.

  • Hulpverlening aan projecten.

Hulpverlening aan projecten is een afgeleide van onze kerntaak n.l. de hulpverlening aan personen. De projecten hebben direct of indirect betrekking op onze doelgroep.

In 2020 werd een bedrag van € 5775.- (2018 € 7246.-) beschikbaar gesteld aan plaatselijke organisaties voor maatschappelijke dienstverlening en projecten. Het gaat hier om projecten waarbij overheidssteun geheel of gedeeltelijk ontbreekt. Enkele voorbeelden van het afgelopen jaar: Hospice Rozenheuvel, Voedselbank, Kledingbank, Kledingwinkel van het Leger des Heils, Inloophuis St. Marten-Klarendal-Spoorhoek, Kruispunt, Stoelenproject de Duif, Het Droombankje, Inloophuis Dieren, St. Schuldhulpmaatje en STRAK ( actie Kersttas).

De werkgroep leden verrichten de kerntaak van het PCI werk.

De hulpaanvragen komen binnen bij de coördinator per email maar ook vaak per telefoon.

Na selectie, en soms bewerking, vraagt hij 2 werkgroep leden de hulpvraag te behandelen.

Dit gebeurt volgens procedures die regelmatig worden geactualiseerd. Deze procedures zijn een leidraad voor de behandeling van de hulpvraag maar zeker zo belangrijk hierbij is betrokkenheid bij de mens om wie het gaat.

Wij zijn steeds op zoek naar mensen die de werkgroep(en) willen versterken.

Door de, in de tijd onregelmatige hulpaanvragen, maar ook door de vergrijzing lopen wij tegen een kritische grens aan van het aantal werkgroepleden. Een te hoge belasting van de beschikbare werkgroepleden ligt op de loer.

Werkgroep Arnhem.

De werkgroep Arnhem (12 leden waarvan enkele leden beperkt inzetbaar zijn) behandelt de individuele hulpaanvragen voor het werkgebied Gemeente Arnhem

In de Gemeente Arnhem zijn 8 wijkteams werkzaam. Deze wijkteams zijn ingebracht in de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem. Deze Stichting heeft een grote mate van vrijheid om te bepalen hoe de inwoners van Arnhem de zorg krijgen die zij nodig hebben.

Binnen de beperkingen van corona hebben wij ook dit jaar, de sociale wijkteams benaderd om onze betrokkenheid bij de hulpverlening onder hun aandacht te brengen.

Om onze bereikbaarheid te vergroten is in 2019, in overleg met leden van enkele wijkteams, een digitaal aanvraagformulier ontwikkeld. In 2020 is nog te weinig ervaring hiermee opgedaan om het formulier ook op onze website plaatsen zodat ook de hulpvragers dit kunnen gebruiken. In 2021 willen wij dit wel afronden

Werkgroep Veluwezoom

De werkgroep Veluwezoom (6 leden) behandelt de individuele hulpaanvragen in de Gemeenten Rheden en Rozendaal. In 2019 heeft de werkgroep Arnhem ondersteuning verleend bij de afhandeling van de individuele hulpaanvragen.

In 2020 wilde de Caritas werkgroep zich meer zichtbaar maken bij de voorliggende

zorgverleners via de netwerkgroep NIO (Netwerk Informele Ondersteuning gem Rheden).

Op die manier verwachten wij meer mensen/hulpvragers te bereiken. Maar de NIO bijeenkomsten en de sociale netwerkbijeenkomsten werden afgelast vanwege corona.

In 2020 werd deelgenomen aan 3 DIANA-vergaderingen (diaconaal netwerk gemeente

Rheden en Rozendaal). De actie Kersttas moest dit jaar ook anders georganiseerd worden vanwege corona. Het inzamelen en sorteren van boodschappen was niet mogelijk op een veilige manier met afstand houden etc. Het samenstellen van de kersttassen is uitbesteed aan een externe organisatie. Dit zou aanzienlijk duurder zijn dan andere jaren, maar door geweldige financiële bijdragen van stichtingen, kerken en particulieren hoefde de stichting STRAK niet haar reserves aan te spreken. Er werden maar liefst 430 kerstpakketten verstrekt.

 Het diaconaal centrum “Duynhuis” in Dieren heeft inmiddels een grote bekendheid in en rondom Dieren, onder meer door de vele activiteiten die er georganiseerd worden. Maar vanwege de Lock down periode hebben ook zij hun activiteiten grotendeels stil moeten leggen. Dat is toch wel een grote aderlating voor de cliënten van het Duynhuis. Er zijn wel telefonische contacten om toch binding te houden met zoveel mogelijk van hen.

In de week voor Pasen werden attenties bezorgd bij parochie- en gemeenteleden van boven de 82 jaar. Dit werd georganiseerd door een oecumenische werkgroep uit de Emmaüskerk en de Ontmoetingskerk. Een stukje aandacht voor mensen die we in deze tijd maar weinig kunnen zien/ontmoeten.

                                                    

6.  Publiciteit

Dit jaar hebben wij weer gebruik kunnen maken van de website van de parochie, www.eusebiusparochie.nl - onder het kopje PCI/Caritas.

Regelmatig geven wij hierop informatie over het aantal hulpaanvragen, de uitgaven en inkomsten.

In o.a. het kerstnummer van De Wijnrank en in de kerkberichten van de verschillende locaties is meerdere malen aandacht gevraagd voor het werk van de PCI. Op deze wijze willen wij ook de bekendheid en het draagvlak voor de PCI versterken.

De PCI  heeft een Anbi erkenning onder RSIN nummer 824141490.

7. Overleg en samenwerking

Parochie

Op 25 september 2020 heeft het jaarlijks overleg met het parochiebestuur plaats gevonden

Besproken zijn het jaarverslag 2019 en de wederzijdse verwachtingen en uitdagingen.

SODBA

Oecumenische samenwerking op het terrein van de diaconie is voor de PCI van grote waarde. In het Stedelijk Oecumenisch Diaconaal Beraad Arnhem (SODBA) werken wij samen met de Vincentius Vereniging (VVA), het College van Diakenen van de protestantse kerken (CVD) en enkele andere kerken.

Individuele aanvragen boven € 500 kunnen in het SODBA worden voorgedragen voor pooling. Dat wil zeggen dat de kosten kunnen worden gedeeld met de deelnemende organisaties.

Projectaanvragen worden eveneens doorgestuurd naar het SODBA voor afstemming en advies. Het voordeel van deze werkwijze is, dat alle diaconale instellingen in Arnhem op de hoogte zijn van de projecten die in Arnhem spelen, eventueel gezamenlijk verdere informatie kunnen inwinnen en de kosten gezamenlijk kunnen dragen. Van deze mogelijkheid wordt, gezien het beperkte bedrag van de afzonderlijke hulpvraag, minder dan voorheen gebruik gemaakt. Ook wordt door deze samenwerking “shoppen” tegen gegaan.

OKO

Vertegenwoordigers van kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en diaconale instellingen in Arnhem hebben in februari 2008 besloten de krachten te bundelen voor een gestructureerd overleg met de gemeente Arnhem. De krachten zijn gebundeld onder de naam Overleg Kerken en Overheid ( OKO) in Arnhem.

Door het OKO is een digitaal document ontwikkeld www.okoarnhem.nl waarin de aangesloten kerken en instellingen hun hulpaanbod hebben vermeld. Op deze wijze wil het OKO bekendheid geven aan hulpverleners, hulpvragers en aan elkaar over wat de OKO leden te bieden hebben op de diverse levensgebieden. Dit document heeft een verwijzing op de website van de wijkteams. www.wijkteamsarnhem.nl

 

 

Maatschappelijke organisaties

Samenwerken met instanties en allerlei maatschappelijke initiatieven is een belangrijk onderdeel van het caritaswerk. In het praktische werk hebben wij vooral contacten met de Wijkteams, Dienst Inwonerszaken, Plangroep, Stichting Welzijnswerk Ouderen Arnhem (SWOA), Driestroom, Rijnstad, Stichting Midden Gelderland ( Rheden), SUN Rheden, Buurtpastoraat Klarendal /Sint Marten en Malburgen, wijkagenten, DIANA en de Dullertsstichting.

Regelmatig kloppen maatschappelijk werkers vanuit deze instellingen bij de caritaswerkgroep aan met een concreet verzoek om noodhulp te verlenen. Omgekeerd hebben wij binnen deze instellingen een contactpersoon die ons kan adviseren bij moeilijke aanvragen. Bij een aantal financieel (grote) hulpvragen doen wij een beroep op de Dullertsstichting, Stichting Sint Nicolai Broederschap, Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis, SUN Rheden en anderen voor afhandeling van de hulpvraag.

8. Financiën.

Een gezonde financiële positie is belangrijk voor het functioneren van de PCI maar geen doel op zich. Voorop staat dat wij financiële steun kunnen verstrekken in noodsituaties.

Alle daarvoor in aanmerking komende individuele hulpaanvragen in 2019 hebben wij weer kunnen honoreren.

De opbrengst van het stamkapitaal vormt met de opbrengst van giften en de collecten in de kerken het jaarlijks te besteden bedrag.

Ons beleid is dat de inkomsten en uitgaven per jaar, in principe, in evenwicht zijn.

Het beroep op individuele financiële ondersteuning is 2020 afgenomen ten op zichten van 2019. De ondersteuning van projecten is eveneens afgenomen ten opzicht van 2019. Zo als eerder aangegeven zien wij dit als gevolg van de corona maatregelingen.

Voor de cijfers zie de voorlopige exploitatie jaarrekening 2016-2020.

 

9. Bestuurssamenstelling

In het verslagjaar vergaderde het PCI-bestuur vijf keer.

Twee maal fysiek en 2 maal via internet

Op 31 december 2020 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

Chantal Duis                          voorzitter

Janny Siemelink-Scholten     penningmeester 

Clemens Zewald                    secretaris

Björn Ramakers                     bestuurslid tevens lid werkgroep Arnhem

Gerard van Rijn                     lid werkgroep Veluwezoom ( tot 31-12-2020).

Ronald Heinen                       pastoraal adviseur.

Jan van Rekum.                    Coördinator werkgroep Arnhem.

Wij zeggen dank aan Gerard van Rijn voor zijn betrokkenheid bij en werkzaamheden voor de PCI St.Eusebius.

.

10. Tot slot

Het bestuur wil zijn grote waardering uitspreken voor de inzet en betrokkenheid van de werkgroepleden. Zonder deze inzet en betrokkenheid is het werk van de PCI niet mogelijk.

Ook bedankt het bestuur allen die door hun financiële bijdrage het werk van de PCI mogelijk maken.

Het bestuur PCI St.Eusebius, 

April 2021.

 

N.B. De jaarrekening 2020 is op aanvraag beschikbaar.

PCI Specificatie Staat van Baten en Lasten.

     

Voorlopig resultaat 2020

       
           
 

2020

2019

2018

2017

2016

Baten

      

 

 

 

 

Opbrengst effecten

         

Coupons/dividend

12011

11912

11549

11410

11204

Bankrenten

0

0

0

0

25

Giften

6966

2953

3015

5310

3875

Collectes

3686

10587

11789

10460

11480

Totaal baten

22663

25452

26353

27180

26584

           

Lasten

 

 

 

 

 

Hulpverlening

 

 

 

 

 

Individuele

7663

11989

13653

11169

11167

Sodba (in oec.verb.)

0

1200

1530

922

88

Projecten

5775

6046

5547

6745

7313

 

13438

19235

20729

18836

18568

           

Bestuurskosten

 

 

 

 

 

Bankkosten

134

126

126

109

143

Representatie/bijsch.

1060

674

606

614

602

Administratie

283

134

140

88

19

Decl.werkgroepen

0

0

0

0

0

 

1477

934

872

811

764

           

Bijdrage

 

 

 

 

 

Bijdrage DKCI

610

2587

2508

2384

2336

(Gez. Caritas Instellingen)

610

2587

2508

2384

2336

           

Totaal lasten

15525

22756

24109

22031

21668

           

Saldo.

7138

2696

2244

5149

4916

Fotokrant

Go to Top