Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Parochiële Caritasinstelling St.Eusebius (PCI).

Het werkgebied van de PCI St. Eusebius beslaat de Gemeenten Arnhem, Rheden en Rozendaal.

De kerntaak van het caritaswerk, het verlenen van bijstand aan personen en gezinnen, vindt voornamelijk plaats door de werkgroep. Er zijn twee werkgroepen. De werkgroep Arnhem voor de gemeente Arnhem en de werkgroep Veluwezoom voor de gemeenten Rozendaal en Rheden.

Het bestuur is voorwaardenscheppend en onderhoudt de interne- en externe contacten.

Eén lid van het PCI-bestuur is tevens lid van een werkgroep. De coördinator van de werkgroep Arnhem is bij de vergaderingen van het bestuur aanwezig. Op deze wijze bestaat er een goede afstemming tussen de praktische hulpverlening en de bestuurlijke taken.

In dit jaarverslag geven wij een overzicht van de hulpverlening in 2019 en de activiteiten van de werkgroepen en het bestuur.

Arnhem.

In de Gemeente Arnhem zijn de sociale wijkteams en jeugdwijkteams samengevoegd tot één wijkteam. Totaal zijn er 8 wijkteams die geheel Arnhem beslaan. Deze wijkteams zijn ingebracht in de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem. Deze Stichting heeft een grote mate van vrijheid om te bepalen hoe de inwoners van Arnhem de zorg krijgen die zij nodig hebben.

Wij hebben ook dit jaar, de sociale wijkteams opgezocht om onze betrokkenheid bij de hulpverlening onder hun aandacht te brengen. Dit omdat wij ervan overtuigd zijn dat wij een bijdrage kunnen leveren aan een kwetsbare groep mensen.

Een punt van zorg blijft het personeelsverloop bij de wijkteams. Dit is lastig voor het opbouwen van een persoonlijke relatie voor ons maar het is ernstiger voor de hulpvragers die te maken krijgen met dit personeelsverloop. De noodzakelijke vertrouwensrelatie wordt hierdoor bemoeilijk.

Om onze bereikbaarheid te vergroten hebben wij, in overleg met leden van enkele wijkteams, een digitaal aanvraagformulier ontwikkeld. Als dit digitale aanvraagformulier een succes blijkt te zijn willen wij het formulier ook op onze website plaatsen zodat ook de hulpvragers dit kunnen gebruiken.

Veluwezoom

De gemeente Rheden werkt sinds 2019 ook met 2 wijkteams in Dieren. In het DIANA overleg hebben wij elkaar geinformeerd over de werkwijzen en de mogelijke samenwerking.

De werkgroep Veluwezoom is in DIANA (Diaconaal Netwerk gemeente Rheden en Rozendaal) vertegenwoordigd. Ook via de gehouden sociale cafés hebben wij ons werk onder de aandacht gebracht van de gemeente en de diverse zorg/hulpverleners.

Via het DIANA overleg informeren ook de diaconieën van de diverse kerken elkaar en is er overleg met onder meer STRAK (voorheen Stichting Mensen in de Bijstand), Stichting Schuldhulpmaatje en de Stichting Urgente Noden Rheden en omstreken ( SUN Rheden)

De Stichting Schuldhulpmaatje ( gemeente Rheden) is nu drie jaar actief en men heeft met tien Schuldhulpmaatjes in 2019 ruim 60 hulpaanvragen ontvangen. Het overgrote deel heeft men kunnen begeleiden in het proces om van hun schulden af te komen. Nieuwe maatjes zijn meer dan welkom. Voor een goede begeleiding van de maatjes wordt gezorgd

Het diaconaal centrum “Duynhuis” in Dieren krijgt steeds meer bekendheid, onder meer door de vele activiteiten die er georganiseerd worden. Stichtingen zoals het Inloophuis, de Kledingbank, de Voedselbank, de Boei SIZA en de gemeente Rheden maken gebruik van het centrum.

In 2020 wil de werkgroep zich meer zichtbaar maken bij de voorliggende zorghulpverleners. Op die manier hopen wij meer mensen/hulpvragers te bereiken

  • Hulpverlening individueel.

De kerntaak van de PCI is het verlenen van bijstand aan personen en gezinnen die in financiële nood verkeren en waarin (nog) niet door voorliggende (wettelijke) voorzieningen wordt voorzien.

De hulp is niet structureel maar heeft een beperkte duur en omvang. De hulp heeft ten doel om personen te helpen in een acute situatie en te ondersteunen naar een structurele oplossing.

De structurele oplossing zal van de (lagere) overheden moeten komen.

In 2019 werd voor een totaal bedrag van € 11989.- (2018; € 13653.-) aan financiële hulp geboden.

Het totaal aantal hulpaanvragen bedroeg 135 (2018; 130).

Deze individuele hulpaanvragen deden zich voor het overgrote deel voor in de Gemeente Arnhem (130), een beperkt aantal (5) in de Gemeente Rheden.

Om direct in te kunnen spelen op acute nood heeft het pastoraalteam de mogelijkheid om tot een beperkt bedrag ( max.25 Euro) directe hulp te verlenen. In 2019 heeft het pastoraal team hier 33 keer gebruik van gemaakt. (2018 25 keer) Deze aantallen zijn niet opgenomen in het aantal hulpaanvragen.

In 2019 ontvingen 41 ( 2018; 37) huishoudens een noodvoedselpakket vanwege een acute situatie. Met dit voedselpakket kan men een beperkte periode overbruggen. In de noodpakketten zit een tegoedbon van vijf euro die vrij te besteden is bij een grote supermarkt voor bijv, niet houdbare artikelen. Voor meer structurele hulp wordt contact gelegd met de Voedselbank.

De hulpaanvragen betreffen personen en gezinnen die in de gemeenten Arnhem, Rheden of Rozendaal wonen. De aanvragen zijn zeer divers. Soms gaat het om betrekkelijk kleine bedragen. Soms om grote bedragen, waarbij ook andere diaconale instellingen betrokken zijn. Naast eenvoudige zaken die snel afgerond kunnen worden, zoals een aanvraag voor leefgeld voor enkele dagen of meerdere weken, krijgen we te maken met ingewikkelde situaties rondom schulden die soms tot een langere betrokkenheid bij mensen leidt en onze eigen mogelijkheden te boven gaat.

Naast financiële ondersteuning bestaat onze hulp in toenemende mate uit het meedenken met mensen, contact leggen met de reguliere kanalen, bemoedigen en bemiddelen, maar soms ook mensen weer bij de les brengen en op hun eigen verantwoordelijkheden wijzen.

Het aantal hulpvragen van ouderen, boven de 65 jaar met alleen AOW en mogelijk een klein pensioen, is dit jaar beperkt gebleven tot enkele aanvragen. Deze ouderen blijken moeilijk bereikbaar. Wij willen in 2020 hier extra aandacht aangeven.

  • Hulpverlening aan projecten.

Hulpverlening aan projecten is een afgeleide van onze kerntaak n.l. de hulpverlening aan personen. De projecten hebben direct of indirect betrekking op onze doelgroep.

In 2019 werd een bedrag van € 7246.- (2018 € 7077.-) beschikbaar gesteld aan plaatselijke organisaties voor maatschappelijke dienstverlening en projecten. Het gaat hier om projecten waarbij overheidssteun geheel of gedeeltelijk ontbreekt. Enkele voorbeelden van het afgelopen jaar: Hospice Rozenheuvel, Voedselbank, Kledingbank, Kledingwinkel van het Leger des Heils, Inloophuis St. Marten-Klarendal-Spoorhoek, Kruispunt, Stoelenproject de Duif, Het Droombankje, Inloophuis Dieren, St. De Boei en STRAK ( actie Kersttas).

De werkgroep Arnhem (11 leden) behandelt de individuele hulpaanvragen voor het werkgebied Gemeente Arnhem.

De werkgroep Veluwezoom (6 leden) behandelt de individuele hulpaanvragen in de Gemeenten Rheden en Rozendaal. In 2019 heeft de werkgroep Arnhem ondersteuning verleend bij de afhandeling van de individuele hulpaanvragen.

De werkgroepleden verrichten de kerntaak van het PCI werk.

De hulpaanvragen komen binnen bij de coördinator per email maar ook vaak per telefoon.

Na selectie, en soms bewerking, vraagt hij 2 werkgroep leden de hulpvraag te behandelen.

Dit gebeurt volgens procedures die regelmatig worden geactualiseerd. Deze procedures zijn een leidraad voor de behandeling van de hulpvraag maar zeker zo belangrijk hierbij is betrokkenheid bij de mens om wie het gaat.

Om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen zijn er contacten met gemeenten en andere hierbij betrokken instellingen.

In onze jaarvergadering is door een ervaringsdeskundige toelichting gegeven op wat het betekent om uit de schulden te komen en de impact die dit heeft gehad op hem zelf en de directe omgeving.

Wij zijn steeds op zoek naar mensen die de werkgroep(en) willen versterken.

Door de, in de tijd onregelmatige hulpaanvragen, maar ook door de vergrijzing lopen wij tegen een kritische grens aan van het aantal werkgroepleden. Een te hoge belasting van de beschikbare werkgroepleden ligt op de loer.

6. Publiciteit

Dit jaar hebben wij weer gebruik kunnen maken van de website van de parochie, www.eusebiusparochie.nl - onder het kopje PCI/Caritas.

Regelmatig geven wij hierop informatie over het aantal hulpaanvragen, de uitgaven en inkomsten.

In o.a. het kerstnummer van De Wijnrank en in de kerkberichten van de verschillende locaties is meerdere malen aandacht gevraagd voor het werk van de PCI. Op deze wijze willen wij ook de bekendheid en het draagvlak voor de PCI versterken.

De PCI heeft een Anbi erkenning onder RSIN nummer 824141490.

7. Overleg en samenwerking

Parochie

Op 5 april 2019 heeft het jaarlijks overleg met het parochiebestuur plaats gevonden

Besproken zijn het jaarverslag 2018 en de wederzijdse verwachtingen en uitdagingen.

 SODBA

Oecumenische samenwerking op het terrein van de diaconie is voor de PCI van grote waarde. In het Stedelijk Oecumenisch Diaconaal Beraad Arnhem (SODBA) werken wij samen met de Vincentius Vereniging (VVA), het College van Diakenen van de protestantse kerken (CVD) en enkele andere kerken.

Individuele aanvragen boven € 500 kunnen in het SODBA worden voorgedragen voor pooling. Dat wil zeggen dat de kosten kunnen worden gedeeld met de deelnemende organisaties.

Projectaanvragen worden eveneens doorgestuurd naar het SODBA voor afstemming en advies. Het voordeel van deze werkwijze is, dat alle diaconale instellingen in Arnhem op de hoogte zijn van de projecten die in Arnhem spelen, eventueel gezamenlijk verdere informatie kunnen inwinnen en de kosten gezamenlijk kunnen dragen. Van deze mogelijkheid wordt, gezien het beperkte bedrag van de afzonderlijke hulpvraag, minder dan voorheen gebruik gemaakt. Ook wordt door deze samenwerking “shoppen” tegen gegaan.

OKO

Vertegenwoordigers van kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en diaconale instellingen in Arnhem hebben in februari 2008 besloten de krachten te bundelen voor een gestructureerd overleg met de gemeente Arnhem. De krachten zijn gebundeld onder de naam Overleg Kerken en Overheid ( OKO) in Arnhem.

Door het OKO is een digitaal document ontwikkeld www.okoarnhem.nl waarin de aangesloten kerken en instellingen hun hulpaanbod hebben vermeld. Op deze wijze wil het OKO bekendheid geven aan hulpverleners, hulpvragers en aan elkaar over wat de OKO leden te bieden hebben op de diverse levensgebieden. Dit document heeft een verwijzing op de website van de wijkteams. www.wijkteamsarnhem.nl

Maatschappelijke organisaties

Samenwerken met instanties en allerlei maatschappelijke initiatieven is een belangrijk onderdeel van het caritaswerk. In het praktische werk hebben wij vooral contacten met de Wijkteams, Dienst Inwonerszaken, Plangroep, Stichting Welzijnswerk Ouderen Arnhem (SWOA), Driestroom, Rijnstad, Stichting Midden Gelderland ( Rheden), SUN Rheden, Buurtpastoraat Klarendal /Sint Marten en Malburgen, wijkagenten, DIANA en de Dullertsstichting.

Regelmatig kloppen maatschappelijk werkers vanuit deze instellingen bij de caritaswerkgroep aan met een concreet verzoek om noodhulp te verlenen. Omgekeerd hebben wij binnen deze instellingen een contactpersoon die ons kan adviseren bij moeilijke aanvragen. Bij een aantal financieel (grote) hulpvragen doen wij een beroep op de Dullertsstichting, Stichting Sint Nicolai Broederschap, Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis, SUN Rheden en anderen voor afhandeling van de hulpvraag.

8. Financiën.

Een gezonde financiële positie is belangrijk voor het functioneren van de PCI maar geen doel op zich. Voorop staat dat wij financiële steun kunnen verstrekken in noodsituaties.

Alle daarvoor in aanmerking komende individuele hulpaanvragen in 2019 hebben wij weer kunnen honoreren.

De opbrengst van het stamkapitaal vormt met de opbrengst van giften en de collecten in de kerken het jaarlijks te besteden bedrag.

Ons beleid is dat de inkomsten en uitgaven per jaar, in principe, in evenwicht zijn.

Het beroep op individuele financiële ondersteuning is 2019 afgenomen ten op zichten van 2018. De ondersteuning van projecten is iets boven het niveau van 2018 uitgekomen.

Voor de cijfers zie de voorlopige exploitatie jaarrekening 2015-2019.

  

9. Bestuurssamenstelling

In het verslagjaar vergaderde het PCI-bestuur zes keer.

Op 31 december 2019 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

Johan Hermans                     voorzitter ( tot 1-12-2019)

Chantal Duis                          voorzitter ( van 1-12-2019)

Janny Siemelink-Scholten     penningmeester

Clemens Zewald                    secretaris

Peter De Ridder                     bestuurslid tevens lid werkgroep Arnhem ( tot 1-7-2019)

Björn Ramakers                     bestuurslid tevens lid werkgroep Arnhem ( van 1-7-2019)

Gerard van Rijn                      lid werkgroep Veluwezoom

Ellie Smeekens                      pastoraal adviseur.( tot 1-12-2019)

Ronald Heinen                       pastoraal adviseur. ( van 1-12-2019)

Jan van Rekum.                    Coördinator werkgroep Arnhem.

Wij zeggen dank aan Johan Hermans, Peter de Ridder en Ellie Smeekens voor hun betrokkenheid bij en hun werkzaamheden voor de PCI St.Eusebius.

.

10. Tot slot

Het bestuur wil zijn grote waardering uitspreken voor de inzet en betrokkenheid van de werkgroepleden. Zonder deze inzet en betrokkenheid is het werk van de PCI niet mogelijk.

Ook bedankt het bestuur allen die door hun financiële bijdrage het werk van de PCI mogelijk maken.

Het bestuur PCI St.Eusebius,

12 februari 2020.

N.B. De jaarrekening 2019 zal na vaststelling worden gepubliceerd op de website van de parochie en is ook op aanvraag verkrijgbaar.

PCI Specificatie Staat van Baten en Lasten.
Voorlopig resultaat 2019
                                                         12-2-2020
  2019 2018 2017 2016 2015
Baten          
Opbrengst effecten          
Coupons/dividend €     11.911,79 €     11.549,28 €     11.410,00 €     11.204,00 €       8.278,00
Bankrenten €               -   €               -   €               -   €             25,00 €             95,00
Giften €       2.953,00 €       3.015,00 €       5.310,00 €       3.875,00 €       4.500,00
Collectes €     10.587,00 €     11.788,54 €     10.460,00 €     11.480,00 €       8.971,00
Totaal baten €     25.451,79 €     26.352,82 €     27.180,00 €     26.584,00 €     21.844,00
           
Lasten          
Hulpverlening          
Individuele €     11.989,00 €     13.652,53 €     11.169,00 €     11.167,00 €     12.943,08
Sodba (in oec.verb.) €       1.200,00 €       1.529,93 €           922,00 €             88,00 €             35,08
Projecten €       6.045,85 €       5.547,00 €       6.745,00 €       7.313,00 €       6.640,50
  €     19.234,85 €     20.729,46 €     18.836,00 €     18.568,00 €     19.618,66
           
Bestuurskosten          
Bankkosten €           126,00 €           126,00 €           109,00 €           143,00 €           189,00
Representatie/bijsch. €           674,00 €           605,70 €           614,00 €           602,00 €           814,59
Administratie €           134,00 €           140,15 €             88,00 €             19,00 €           107,15
Decl.werkgroepen €               -   €               -   €               -   €               -   €               -  
  €           934,00 €           871,85 €           811,00 €           764,00 €       1.110,74
           
Bijdrage          
Bijdrage DKCI €       2.587,00 €       2.507,54 €       2.384,00 €       2.336,00 €       3.175,93
(Gez. Caritas Instellingen) €       2.587,00 €       2.507,54 €       2.384,00 €       2.336,00 €       3.175,93
           
Totaal lasten €     22.755,85 €     24.108,85 €     22.031,00 €     21.668,00 €     23.905,33
           
Saldo. €       2.695,94 €       2.243,97 €       5.149,00 €       4.916,00

€       -2.061,33

Fotokrant

Go to Top