Voor u ligt het jaarverslag 2020 van de Parochiële Caritasinstelling St.Eusebius (PCI).

Het werkgebied van de PCI St. Eusebius beslaat de Gemeenten Arnhem, Rheden en Rozendaal.

De kerntaak van het caritaswerk, het verlenen van bijstand aan personen en gezinnen, vindt voornamelijk plaats door de werkgroep. Er zijn twee werkgroepen. De werkgroep Arnhem voor de gemeente Arnhem en de werkgroep Veluwezoom voor de gemeenten Rozendaal en Rheden.

Het bestuur is voorwaardenscheppend en onderhoudt de interne- en externe contacten.

Eén lid van het PCI-bestuur is tevens lid van een werkgroep. De coördinator van de werkgroep Arnhem is bij de vergaderingen van het bestuur aanwezig. Op deze wijze bestaat er een goede afstemming tussen de praktische hulpverlening en de bestuurlijke taken.

In dit jaarverslag geven wij een overzicht van de hulpverlening in 2020 en de activiteiten van de werkgroepen en het bestuur.

De corona die zich van begin maart ontwikkelde tot een pandemie heeft ook grote invloed gekregen op het werk van de PCI. Alle tot dan toe normale contacten konden niet meer zoals gewenst en nodig uitgevoerd worden. De contacten met de potentiele hulpvragers vonden, in plaats van fysiek doormiddel van huisbezoeken, nu telefonisch of via internet plaats. Dit geeft veel praktische beperkingen aan de contacten. De terechte voorzichtigheid en de wettelijke voorschriften en adviezen hebben geleid tot minder hulpaanvragen. Ook de ons bekende stichtingen of fondsen hebben vrijwel de zelfde ervaringen. Wij hopen dat in 2021 de corona weer beheersbaar wordt en de hulpvragers de weg naar de PCI weer zullen vinden.

De Stichting M.R.E.Peetersfonds, een stichting met vrijwel de zelfde doelstelling als de PCI, heeft besloten zich op te heffen. Deze Stichting heeft haar oorsprong in de v.m. Willibrordparochie.

Het aanwezige saldo van € 12866.70 is ter beschikking gesteld aan de PCI. Dit bedrag wordt aan het vermogen toegevoegd. De rente hiervan wordt opgenomen in de jaarlijkse exploitatie.

Om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen zijn er contacten met gemeenten en andere hierbij betrokken instellingen.

Helaas heeft onze jaarvergadering vanwege corona geen doorgang kunnen vinden. Hiervoor was een deurwaarder uitgenodigd om een toelichting gegeven op zijn werk en wat het betekent voor de betrokken mensen.

 • Hulpverlening individueel.

De kerntaak van de PCI is het verlenen van bijstand aan personen en gezinnen die in financiële nood verkeren en waarin (nog) niet door voorliggende (wettelijke) voorzieningen wordt voorzien.

De hulp is niet structureel maar heeft een beperkte duur en omvang. De hulp heeft ten doel om personen te helpen in een acute situatie en te ondersteunen naar een structurele oplossing.

De structurele oplossing zal van de (lagere) overheden moeten komen.

In 2020 werd voor een totaal bedrag van € 7663.- (2019; € 11989.-) aan financiële hulp geboden.

Het totaal aantal hulpaanvragen bedroeg 102 (2019; 135).

Deze individuele hulpaanvragen deden zich voor het overgrote deel voor in de Gemeente Arnhem (102), een beperkt aantal (1) in de Gemeente Rheden.

Om direct in te kunnen spelen op acute nood heeft het pastoraalteam de mogelijkheid om tot een beperkt bedrag ( max.25 Euro) directe hulp te verlenen. In 2020 heeft het pastoraal team hier 19 keer gebruik van gemaakt. (2019 33 keer) Deze aantallen zijn niet opgenomen in het aantal hulpaanvragen.

In 2020 ontvingen 25 ( 2019; 41) huishoudens een noodvoedselpakket vanwege een acute situatie. Met dit voedselpakket kan men een beperkte periode overbruggen. In de noodpakketten zit een tegoedbon van vijf euro die vrij te besteden is bij een grote supermarkt voor bijv, niet houdbare artikelen. Voor meer structurele hulp wordt contact gelegd met de Voedselbank.

De hulpaanvragen betreffen personen en gezinnen die in de gemeenten Arnhem, Rheden of Rozendaal wonen. De aanvragen zijn zeer divers. Soms gaat het om betrekkelijk kleine bedragen. Soms om grote bedragen, waarbij ook andere diaconale instellingen betrokken zijn.

Naast financiële ondersteuning bestaat onze hulp in toenemende mate uit het meedenken met mensen, contact leggen met de reguliere kanalen, bemoedigen en bemiddelen, maar soms ook mensen weer bij de les brengen en op hun eigen verantwoordelijkheden wijzen.

Het aantal hulpvragen van ouderen, boven de 65 jaar met alleen AOW en mogelijk een klein pensioen, is dit jaar beperkt gebleven tot enkele aanvragen. Deze ouderen blijken moeilijk bereikbaar. De aandacht die wij hieraan in 2020 wilde geven is helaas door de Corona niet gelukt. Het directe contact is hiervoor noodzakelijk.

 • Hulpverlening aan projecten.

Hulpverlening aan projecten is een afgeleide van onze kerntaak n.l. de hulpverlening aan personen. De projecten hebben direct of indirect betrekking op onze doelgroep.

In 2020 werd een bedrag van € 5775.- (2018 € 7246.-) beschikbaar gesteld aan plaatselijke organisaties voor maatschappelijke dienstverlening en projecten. Het gaat hier om projecten waarbij overheidssteun geheel of gedeeltelijk ontbreekt. Enkele voorbeelden van het afgelopen jaar: Hospice Rozenheuvel, Voedselbank, Kledingbank, Kledingwinkel van het Leger des Heils, Inloophuis St. Marten-Klarendal-Spoorhoek, Kruispunt, Stoelenproject de Duif, Het Droombankje, Inloophuis Dieren, St. Schuldhulpmaatje en STRAK ( actie Kersttas).

De werkgroep leden verrichten de kerntaak van het PCI werk.

De hulpaanvragen komen binnen bij de coördinator per email maar ook vaak per telefoon.

Na selectie, en soms bewerking, vraagt hij 2 werkgroep leden de hulpvraag te behandelen.

Dit gebeurt volgens procedures die regelmatig worden geactualiseerd. Deze procedures zijn een leidraad voor de behandeling van de hulpvraag maar zeker zo belangrijk hierbij is betrokkenheid bij de mens om wie het gaat.

Wij zijn steeds op zoek naar mensen die de werkgroep(en) willen versterken.

Door de, in de tijd onregelmatige hulpaanvragen, maar ook door de vergrijzing lopen wij tegen een kritische grens aan van het aantal werkgroepleden. Een te hoge belasting van de beschikbare werkgroepleden ligt op de loer.

Werkgroep Arnhem.

De werkgroep Arnhem (12 leden waarvan enkele leden beperkt inzetbaar zijn) behandelt de individuele hulpaanvragen voor het werkgebied Gemeente Arnhem

In de Gemeente Arnhem zijn 8 wijkteams werkzaam. Deze wijkteams zijn ingebracht in de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem. Deze Stichting heeft een grote mate van vrijheid om te bepalen hoe de inwoners van Arnhem de zorg krijgen die zij nodig hebben.

Binnen de beperkingen van corona hebben wij ook dit jaar, de sociale wijkteams benaderd om onze betrokkenheid bij de hulpverlening onder hun aandacht te brengen.

Om onze bereikbaarheid te vergroten is in 2019, in overleg met leden van enkele wijkteams, een digitaal aanvraagformulier ontwikkeld. In 2020 is nog te weinig ervaring hiermee opgedaan om het formulier ook op onze website plaatsen zodat ook de hulpvragers dit kunnen gebruiken. In 2021 willen wij dit wel afronden

Werkgroep Veluwezoom

De werkgroep Veluwezoom (6 leden) behandelt de individuele hulpaanvragen in de Gemeenten Rheden en Rozendaal. In 2019 heeft de werkgroep Arnhem ondersteuning verleend bij de afhandeling van de individuele hulpaanvragen.

In 2020 wilde de Caritas werkgroep zich meer zichtbaar maken bij de voorliggende

zorgverleners via de netwerkgroep NIO (Netwerk Informele Ondersteuning gem Rheden).

Op die manier verwachten wij meer mensen/hulpvragers te bereiken. Maar de NIO bijeenkomsten en de sociale netwerkbijeenkomsten werden afgelast vanwege corona.

In 2020 werd deelgenomen aan 3 DIANA-vergaderingen (diaconaal netwerk gemeente

Rheden en Rozendaal). De actie Kersttas moest dit jaar ook anders georganiseerd worden vanwege corona. Het inzamelen en sorteren van boodschappen was niet mogelijk op een veilige manier met afstand houden etc. Het samenstellen van de kersttassen is uitbesteed aan een externe organisatie. Dit zou aanzienlijk duurder zijn dan andere jaren, maar door geweldige financiële bijdragen van stichtingen, kerken en particulieren hoefde de stichting STRAK niet haar reserves aan te spreken. Er werden maar liefst 430 kerstpakketten verstrekt.

 Het diaconaal centrum “Duynhuis” in Dieren heeft inmiddels een grote bekendheid in en rondom Dieren, onder meer door de vele activiteiten die er georganiseerd worden. Maar vanwege de Lock down periode hebben ook zij hun activiteiten grotendeels stil moeten leggen. Dat is toch wel een grote aderlating voor de cliënten van het Duynhuis. Er zijn wel telefonische contacten om toch binding te houden met zoveel mogelijk van hen.

In de week voor Pasen werden attenties bezorgd bij parochie- en gemeenteleden van boven de 82 jaar. Dit werd georganiseerd door een oecumenische werkgroep uit de Emmaüskerk en de Ontmoetingskerk. Een stukje aandacht voor mensen die we in deze tijd maar weinig kunnen zien/ontmoeten.

                                                    

6.  Publiciteit

Dit jaar hebben wij weer gebruik kunnen maken van de website van de parochie, www.eusebiusparochie.nl - onder het kopje PCI/Caritas.

Regelmatig geven wij hierop informatie over het aantal hulpaanvragen, de uitgaven en inkomsten.

In o.a. het kerstnummer van De Wijnrank en in de kerkberichten van de verschillende locaties is meerdere malen aandacht gevraagd voor het werk van de PCI. Op deze wijze willen wij ook de bekendheid en het draagvlak voor de PCI versterken.

De PCI  heeft een Anbi erkenning onder RSIN nummer 824141490.

7. Overleg en samenwerking

Parochie

Op 25 september 2020 heeft het jaarlijks overleg met het parochiebestuur plaats gevonden

Besproken zijn het jaarverslag 2019 en de wederzijdse verwachtingen en uitdagingen.

SODBA

Oecumenische samenwerking op het terrein van de diaconie is voor de PCI van grote waarde. In het Stedelijk Oecumenisch Diaconaal Beraad Arnhem (SODBA) werken wij samen met de Vincentius Vereniging (VVA), het College van Diakenen van de protestantse kerken (CVD) en enkele andere kerken.

Individuele aanvragen boven € 500 kunnen in het SODBA worden voorgedragen voor pooling. Dat wil zeggen dat de kosten kunnen worden gedeeld met de deelnemende organisaties.

Projectaanvragen worden eveneens doorgestuurd naar het SODBA voor afstemming en advies. Het voordeel van deze werkwijze is, dat alle diaconale instellingen in Arnhem op de hoogte zijn van de projecten die in Arnhem spelen, eventueel gezamenlijk verdere informatie kunnen inwinnen en de kosten gezamenlijk kunnen dragen. Van deze mogelijkheid wordt, gezien het beperkte bedrag van de afzonderlijke hulpvraag, minder dan voorheen gebruik gemaakt. Ook wordt door deze samenwerking “shoppen” tegen gegaan.

OKO

Vertegenwoordigers van kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en diaconale instellingen in Arnhem hebben in februari 2008 besloten de krachten te bundelen voor een gestructureerd overleg met de gemeente Arnhem. De krachten zijn gebundeld onder de naam Overleg Kerken en Overheid ( OKO) in Arnhem.

Door het OKO is een digitaal document ontwikkeld www.okoarnhem.nl waarin de aangesloten kerken en instellingen hun hulpaanbod hebben vermeld. Op deze wijze wil het OKO bekendheid geven aan hulpverleners, hulpvragers en aan elkaar over wat de OKO leden te bieden hebben op de diverse levensgebieden. Dit document heeft een verwijzing op de website van de wijkteams. www.wijkteamsarnhem.nl

 

 

Maatschappelijke organisaties

Samenwerken met instanties en allerlei maatschappelijke initiatieven is een belangrijk onderdeel van het caritaswerk. In het praktische werk hebben wij vooral contacten met de Wijkteams, Dienst Inwonerszaken, Plangroep, Stichting Welzijnswerk Ouderen Arnhem (SWOA), Driestroom, Rijnstad, Stichting Midden Gelderland ( Rheden), SUN Rheden, Buurtpastoraat Klarendal /Sint Marten en Malburgen, wijkagenten, DIANA en de Dullertsstichting.

Regelmatig kloppen maatschappelijk werkers vanuit deze instellingen bij de caritaswerkgroep aan met een concreet verzoek om noodhulp te verlenen. Omgekeerd hebben wij binnen deze instellingen een contactpersoon die ons kan adviseren bij moeilijke aanvragen. Bij een aantal financieel (grote) hulpvragen doen wij een beroep op de Dullertsstichting, Stichting Sint Nicolai Broederschap, Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis, SUN Rheden en anderen voor afhandeling van de hulpvraag.

8. Financiën.

Een gezonde financiële positie is belangrijk voor het functioneren van de PCI maar geen doel op zich. Voorop staat dat wij financiële steun kunnen verstrekken in noodsituaties.

Alle daarvoor in aanmerking komende individuele hulpaanvragen in 2019 hebben wij weer kunnen honoreren.

De opbrengst van het stamkapitaal vormt met de opbrengst van giften en de collecten in de kerken het jaarlijks te besteden bedrag.

Ons beleid is dat de inkomsten en uitgaven per jaar, in principe, in evenwicht zijn.

Het beroep op individuele financiële ondersteuning is 2020 afgenomen ten op zichten van 2019. De ondersteuning van projecten is eveneens afgenomen ten opzicht van 2019. Zo als eerder aangegeven zien wij dit als gevolg van de corona maatregelingen.

Voor de cijfers zie de voorlopige exploitatie jaarrekening 2016-2020.

 

9. Bestuurssamenstelling

In het verslagjaar vergaderde het PCI-bestuur vijf keer.

Twee maal fysiek en 2 maal via internet

Op 31 december 2020 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

Chantal Duis                          voorzitter

Janny Siemelink-Scholten     penningmeester 

Clemens Zewald                    secretaris

Björn Ramakers                     bestuurslid tevens lid werkgroep Arnhem

Gerard van Rijn                     lid werkgroep Veluwezoom ( tot 31-12-2020).

Ronald Heinen                       pastoraal adviseur.

Jan van Rekum.                    Coördinator werkgroep Arnhem.

Wij zeggen dank aan Gerard van Rijn voor zijn betrokkenheid bij en werkzaamheden voor de PCI St.Eusebius.

.

10. Tot slot

Het bestuur wil zijn grote waardering uitspreken voor de inzet en betrokkenheid van de werkgroepleden. Zonder deze inzet en betrokkenheid is het werk van de PCI niet mogelijk.

Ook bedankt het bestuur allen die door hun financiële bijdrage het werk van de PCI mogelijk maken.

Het bestuur PCI St.Eusebius, 

April 2021.

 

N.B. De jaarrekening 2020 is op aanvraag beschikbaar.

PCI Specificatie Staat van Baten en Lasten.

     

Voorlopig resultaat 2020

       
           
 

2020

2019

2018

2017

2016

Baten

      

 

 

 

 

Opbrengst effecten

         

Coupons/dividend

12011

11912

11549

11410

11204

Bankrenten

0

0

0

0

25

Giften

6966

2953

3015

5310

3875

Collectes

3686

10587

11789

10460

11480

Totaal baten

22663

25452

26353

27180

26584

           

Lasten

 

 

 

 

 

Hulpverlening

 

 

 

 

 

Individuele

7663

11989

13653

11169

11167

Sodba (in oec.verb.)

0

1200

1530

922

88

Projecten

5775

6046

5547

6745

7313

 

13438

19235

20729

18836

18568

           

Bestuurskosten

 

 

 

 

 

Bankkosten

134

126

126

109

143

Representatie/bijsch.

1060

674

606

614

602

Administratie

283

134

140

88

19

Decl.werkgroepen

0

0

0

0

0

 

1477

934

872

811

764

           

Bijdrage

 

 

 

 

 

Bijdrage DKCI

610

2587

2508

2384

2336

(Gez. Caritas Instellingen)

610

2587

2508

2384

2336

           

Totaal lasten

15525

22756

24109

22031

21668

           

Saldo.

7138

2696

2244

5149

4916

 Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Parochiële Caritasinstelling St.Eusebius (PCI).

Het werkgebied van de PCI St. Eusebius beslaat de Gemeenten Arnhem, Rheden en Rozendaal.

De kerntaak van het caritaswerk, het verlenen van bijstand aan personen en gezinnen, vindt voornamelijk plaats door de werkgroep. Er zijn twee werkgroepen. De werkgroep Arnhem voor de gemeente Arnhem en de werkgroep Veluwezoom voor de gemeenten Rozendaal en Rheden.

Het bestuur is voorwaardenscheppend en onderhoudt de interne- en externe contacten.

Eén lid van het PCI-bestuur is tevens lid van een werkgroep. De coördinator van de werkgroep Arnhem is bij de vergaderingen van het bestuur aanwezig. Op deze wijze bestaat er een goede afstemming tussen de praktische hulpverlening en de bestuurlijke taken.

In dit jaarverslag geven wij een overzicht van de hulpverlening in 2019 en de activiteiten van de werkgroepen en het bestuur.

Arnhem.

In de Gemeente Arnhem zijn de sociale wijkteams en jeugdwijkteams samengevoegd tot één wijkteam. Totaal zijn er 8 wijkteams die geheel Arnhem beslaan. Deze wijkteams zijn ingebracht in de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem. Deze Stichting heeft een grote mate van vrijheid om te bepalen hoe de inwoners van Arnhem de zorg krijgen die zij nodig hebben.

Wij hebben ook dit jaar, de sociale wijkteams opgezocht om onze betrokkenheid bij de hulpverlening onder hun aandacht te brengen. Dit omdat wij ervan overtuigd zijn dat wij een bijdrage kunnen leveren aan een kwetsbare groep mensen.

Een punt van zorg blijft het personeelsverloop bij de wijkteams. Dit is lastig voor het opbouwen van een persoonlijke relatie voor ons maar het is ernstiger voor de hulpvragers die te maken krijgen met dit personeelsverloop. De noodzakelijke vertrouwensrelatie wordt hierdoor bemoeilijk.

Om onze bereikbaarheid te vergroten hebben wij, in overleg met leden van enkele wijkteams, een digitaal aanvraagformulier ontwikkeld. Als dit digitale aanvraagformulier een succes blijkt te zijn willen wij het formulier ook op onze website plaatsen zodat ook de hulpvragers dit kunnen gebruiken.

Veluwezoom

De gemeente Rheden werkt sinds 2019 ook met 2 wijkteams in Dieren. In het DIANA overleg hebben wij elkaar geinformeerd over de werkwijzen en de mogelijke samenwerking.

De werkgroep Veluwezoom is in DIANA (Diaconaal Netwerk gemeente Rheden en Rozendaal) vertegenwoordigd. Ook via de gehouden sociale cafés hebben wij ons werk onder de aandacht gebracht van de gemeente en de diverse zorg/hulpverleners.

Via het DIANA overleg informeren ook de diaconieën van de diverse kerken elkaar en is er overleg met onder meer STRAK (voorheen Stichting Mensen in de Bijstand), Stichting Schuldhulpmaatje en de Stichting Urgente Noden Rheden en omstreken ( SUN Rheden)

De Stichting Schuldhulpmaatje ( gemeente Rheden) is nu drie jaar actief en men heeft met tien Schuldhulpmaatjes in 2019 ruim 60 hulpaanvragen ontvangen. Het overgrote deel heeft men kunnen begeleiden in het proces om van hun schulden af te komen. Nieuwe maatjes zijn meer dan welkom. Voor een goede begeleiding van de maatjes wordt gezorgd

Het diaconaal centrum “Duynhuis” in Dieren krijgt steeds meer bekendheid, onder meer door de vele activiteiten die er georganiseerd worden. Stichtingen zoals het Inloophuis, de Kledingbank, de Voedselbank, de Boei SIZA en de gemeente Rheden maken gebruik van het centrum.

In 2020 wil de werkgroep zich meer zichtbaar maken bij de voorliggende zorghulpverleners. Op die manier hopen wij meer mensen/hulpvragers te bereiken

 • Hulpverlening individueel.

De kerntaak van de PCI is het verlenen van bijstand aan personen en gezinnen die in financiële nood verkeren en waarin (nog) niet door voorliggende (wettelijke) voorzieningen wordt voorzien.

De hulp is niet structureel maar heeft een beperkte duur en omvang. De hulp heeft ten doel om personen te helpen in een acute situatie en te ondersteunen naar een structurele oplossing.

De structurele oplossing zal van de (lagere) overheden moeten komen.

In 2019 werd voor een totaal bedrag van € 11989.- (2018; € 13653.-) aan financiële hulp geboden.

Het totaal aantal hulpaanvragen bedroeg 135 (2018; 130).

Deze individuele hulpaanvragen deden zich voor het overgrote deel voor in de Gemeente Arnhem (130), een beperkt aantal (5) in de Gemeente Rheden.

Om direct in te kunnen spelen op acute nood heeft het pastoraalteam de mogelijkheid om tot een beperkt bedrag ( max.25 Euro) directe hulp te verlenen. In 2019 heeft het pastoraal team hier 33 keer gebruik van gemaakt. (2018 25 keer) Deze aantallen zijn niet opgenomen in het aantal hulpaanvragen.

In 2019 ontvingen 41 ( 2018; 37) huishoudens een noodvoedselpakket vanwege een acute situatie. Met dit voedselpakket kan men een beperkte periode overbruggen. In de noodpakketten zit een tegoedbon van vijf euro die vrij te besteden is bij een grote supermarkt voor bijv, niet houdbare artikelen. Voor meer structurele hulp wordt contact gelegd met de Voedselbank.

De hulpaanvragen betreffen personen en gezinnen die in de gemeenten Arnhem, Rheden of Rozendaal wonen. De aanvragen zijn zeer divers. Soms gaat het om betrekkelijk kleine bedragen. Soms om grote bedragen, waarbij ook andere diaconale instellingen betrokken zijn. Naast eenvoudige zaken die snel afgerond kunnen worden, zoals een aanvraag voor leefgeld voor enkele dagen of meerdere weken, krijgen we te maken met ingewikkelde situaties rondom schulden die soms tot een langere betrokkenheid bij mensen leidt en onze eigen mogelijkheden te boven gaat.

Naast financiële ondersteuning bestaat onze hulp in toenemende mate uit het meedenken met mensen, contact leggen met de reguliere kanalen, bemoedigen en bemiddelen, maar soms ook mensen weer bij de les brengen en op hun eigen verantwoordelijkheden wijzen.

Het aantal hulpvragen van ouderen, boven de 65 jaar met alleen AOW en mogelijk een klein pensioen, is dit jaar beperkt gebleven tot enkele aanvragen. Deze ouderen blijken moeilijk bereikbaar. Wij willen in 2020 hier extra aandacht aangeven.

 • Hulpverlening aan projecten.

Hulpverlening aan projecten is een afgeleide van onze kerntaak n.l. de hulpverlening aan personen. De projecten hebben direct of indirect betrekking op onze doelgroep.

In 2019 werd een bedrag van € 7246.- (2018 € 7077.-) beschikbaar gesteld aan plaatselijke organisaties voor maatschappelijke dienstverlening en projecten. Het gaat hier om projecten waarbij overheidssteun geheel of gedeeltelijk ontbreekt. Enkele voorbeelden van het afgelopen jaar: Hospice Rozenheuvel, Voedselbank, Kledingbank, Kledingwinkel van het Leger des Heils, Inloophuis St. Marten-Klarendal-Spoorhoek, Kruispunt, Stoelenproject de Duif, Het Droombankje, Inloophuis Dieren, St. De Boei en STRAK ( actie Kersttas).

De werkgroep Arnhem (11 leden) behandelt de individuele hulpaanvragen voor het werkgebied Gemeente Arnhem.

De werkgroep Veluwezoom (6 leden) behandelt de individuele hulpaanvragen in de Gemeenten Rheden en Rozendaal. In 2019 heeft de werkgroep Arnhem ondersteuning verleend bij de afhandeling van de individuele hulpaanvragen.

De werkgroepleden verrichten de kerntaak van het PCI werk.

De hulpaanvragen komen binnen bij de coördinator per email maar ook vaak per telefoon.

Na selectie, en soms bewerking, vraagt hij 2 werkgroep leden de hulpvraag te behandelen.

Dit gebeurt volgens procedures die regelmatig worden geactualiseerd. Deze procedures zijn een leidraad voor de behandeling van de hulpvraag maar zeker zo belangrijk hierbij is betrokkenheid bij de mens om wie het gaat.

Om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen zijn er contacten met gemeenten en andere hierbij betrokken instellingen.

In onze jaarvergadering is door een ervaringsdeskundige toelichting gegeven op wat het betekent om uit de schulden te komen en de impact die dit heeft gehad op hem zelf en de directe omgeving.

Wij zijn steeds op zoek naar mensen die de werkgroep(en) willen versterken.

Door de, in de tijd onregelmatige hulpaanvragen, maar ook door de vergrijzing lopen wij tegen een kritische grens aan van het aantal werkgroepleden. Een te hoge belasting van de beschikbare werkgroepleden ligt op de loer.

6. Publiciteit

Dit jaar hebben wij weer gebruik kunnen maken van de website van de parochie, www.eusebiusparochie.nl - onder het kopje PCI/Caritas.

Regelmatig geven wij hierop informatie over het aantal hulpaanvragen, de uitgaven en inkomsten.

In o.a. het kerstnummer van De Wijnrank en in de kerkberichten van de verschillende locaties is meerdere malen aandacht gevraagd voor het werk van de PCI. Op deze wijze willen wij ook de bekendheid en het draagvlak voor de PCI versterken.

De PCI heeft een Anbi erkenning onder RSIN nummer 824141490.

7. Overleg en samenwerking

Parochie

Op 5 april 2019 heeft het jaarlijks overleg met het parochiebestuur plaats gevonden

Besproken zijn het jaarverslag 2018 en de wederzijdse verwachtingen en uitdagingen.

 SODBA

Oecumenische samenwerking op het terrein van de diaconie is voor de PCI van grote waarde. In het Stedelijk Oecumenisch Diaconaal Beraad Arnhem (SODBA) werken wij samen met de Vincentius Vereniging (VVA), het College van Diakenen van de protestantse kerken (CVD) en enkele andere kerken.

Individuele aanvragen boven € 500 kunnen in het SODBA worden voorgedragen voor pooling. Dat wil zeggen dat de kosten kunnen worden gedeeld met de deelnemende organisaties.

Projectaanvragen worden eveneens doorgestuurd naar het SODBA voor afstemming en advies. Het voordeel van deze werkwijze is, dat alle diaconale instellingen in Arnhem op de hoogte zijn van de projecten die in Arnhem spelen, eventueel gezamenlijk verdere informatie kunnen inwinnen en de kosten gezamenlijk kunnen dragen. Van deze mogelijkheid wordt, gezien het beperkte bedrag van de afzonderlijke hulpvraag, minder dan voorheen gebruik gemaakt. Ook wordt door deze samenwerking “shoppen” tegen gegaan.

OKO

Vertegenwoordigers van kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en diaconale instellingen in Arnhem hebben in februari 2008 besloten de krachten te bundelen voor een gestructureerd overleg met de gemeente Arnhem. De krachten zijn gebundeld onder de naam Overleg Kerken en Overheid ( OKO) in Arnhem.

Door het OKO is een digitaal document ontwikkeld www.okoarnhem.nl waarin de aangesloten kerken en instellingen hun hulpaanbod hebben vermeld. Op deze wijze wil het OKO bekendheid geven aan hulpverleners, hulpvragers en aan elkaar over wat de OKO leden te bieden hebben op de diverse levensgebieden. Dit document heeft een verwijzing op de website van de wijkteams. www.wijkteamsarnhem.nl

Maatschappelijke organisaties

Samenwerken met instanties en allerlei maatschappelijke initiatieven is een belangrijk onderdeel van het caritaswerk. In het praktische werk hebben wij vooral contacten met de Wijkteams, Dienst Inwonerszaken, Plangroep, Stichting Welzijnswerk Ouderen Arnhem (SWOA), Driestroom, Rijnstad, Stichting Midden Gelderland ( Rheden), SUN Rheden, Buurtpastoraat Klarendal /Sint Marten en Malburgen, wijkagenten, DIANA en de Dullertsstichting.

Regelmatig kloppen maatschappelijk werkers vanuit deze instellingen bij de caritaswerkgroep aan met een concreet verzoek om noodhulp te verlenen. Omgekeerd hebben wij binnen deze instellingen een contactpersoon die ons kan adviseren bij moeilijke aanvragen. Bij een aantal financieel (grote) hulpvragen doen wij een beroep op de Dullertsstichting, Stichting Sint Nicolai Broederschap, Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis, SUN Rheden en anderen voor afhandeling van de hulpvraag.

8. Financiën.

Een gezonde financiële positie is belangrijk voor het functioneren van de PCI maar geen doel op zich. Voorop staat dat wij financiële steun kunnen verstrekken in noodsituaties.

Alle daarvoor in aanmerking komende individuele hulpaanvragen in 2019 hebben wij weer kunnen honoreren.

De opbrengst van het stamkapitaal vormt met de opbrengst van giften en de collecten in de kerken het jaarlijks te besteden bedrag.

Ons beleid is dat de inkomsten en uitgaven per jaar, in principe, in evenwicht zijn.

Het beroep op individuele financiële ondersteuning is 2019 afgenomen ten op zichten van 2018. De ondersteuning van projecten is iets boven het niveau van 2018 uitgekomen.

Voor de cijfers zie de voorlopige exploitatie jaarrekening 2015-2019.

  

9. Bestuurssamenstelling

In het verslagjaar vergaderde het PCI-bestuur zes keer.

Op 31 december 2019 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

Johan Hermans                     voorzitter ( tot 1-12-2019)

Chantal Duis                          voorzitter ( van 1-12-2019)

Janny Siemelink-Scholten     penningmeester

Clemens Zewald                    secretaris

Peter De Ridder                     bestuurslid tevens lid werkgroep Arnhem ( tot 1-7-2019)

Björn Ramakers                     bestuurslid tevens lid werkgroep Arnhem ( van 1-7-2019)

Gerard van Rijn                      lid werkgroep Veluwezoom

Ellie Smeekens                      pastoraal adviseur.( tot 1-12-2019)

Ronald Heinen                       pastoraal adviseur. ( van 1-12-2019)

Jan van Rekum.                    Coördinator werkgroep Arnhem.

Wij zeggen dank aan Johan Hermans, Peter de Ridder en Ellie Smeekens voor hun betrokkenheid bij en hun werkzaamheden voor de PCI St.Eusebius.

.

10. Tot slot

Het bestuur wil zijn grote waardering uitspreken voor de inzet en betrokkenheid van de werkgroepleden. Zonder deze inzet en betrokkenheid is het werk van de PCI niet mogelijk.

Ook bedankt het bestuur allen die door hun financiële bijdrage het werk van de PCI mogelijk maken.

Het bestuur PCI St.Eusebius,

12 februari 2020.

N.B. De jaarrekening 2019 zal na vaststelling worden gepubliceerd op de website van de parochie en is ook op aanvraag verkrijgbaar.

PCI Specificatie Staat van Baten en Lasten.
Voorlopig resultaat 2019
                                                         12-2-2020
  2019 2018 2017 2016 2015
Baten          
Opbrengst effecten          
Coupons/dividend €     11.911,79 €     11.549,28 €     11.410,00 €     11.204,00 €       8.278,00
Bankrenten €               -   €               -   €               -   €             25,00 €             95,00
Giften €       2.953,00 €       3.015,00 €       5.310,00 €       3.875,00 €       4.500,00
Collectes €     10.587,00 €     11.788,54 €     10.460,00 €     11.480,00 €       8.971,00
Totaal baten €     25.451,79 €     26.352,82 €     27.180,00 €     26.584,00 €     21.844,00
           
Lasten          
Hulpverlening          
Individuele €     11.989,00 €     13.652,53 €     11.169,00 €     11.167,00 €     12.943,08
Sodba (in oec.verb.) €       1.200,00 €       1.529,93 €           922,00 €             88,00 €             35,08
Projecten €       6.045,85 €       5.547,00 €       6.745,00 €       7.313,00 €       6.640,50
  €     19.234,85 €     20.729,46 €     18.836,00 €     18.568,00 €     19.618,66
           
Bestuurskosten          
Bankkosten €           126,00 €           126,00 €           109,00 €           143,00 €           189,00
Representatie/bijsch. €           674,00 €           605,70 €           614,00 €           602,00 €           814,59
Administratie €           134,00 €           140,15 €             88,00 €             19,00 €           107,15
Decl.werkgroepen €               -   €               -   €               -   €               -   €               -  
  €           934,00 €           871,85 €           811,00 €           764,00 €       1.110,74
           
Bijdrage          
Bijdrage DKCI €       2.587,00 €       2.507,54 €       2.384,00 €       2.336,00 €       3.175,93
(Gez. Caritas Instellingen) €       2.587,00 €       2.507,54 €       2.384,00 €       2.336,00 €       3.175,93
           
Totaal lasten €     22.755,85 €     24.108,85 €     22.031,00 €     21.668,00 €     23.905,33
           
Saldo. €       2.695,94 €       2.243,97 €       5.149,00 €       4.916,00

€       -2.061,33

 Voor u ligt het jaarverslag 2018 van de Parochiële Caritasinstelling St.Eusebius (PCI).

Het werkgebied van de PCI St. Eusebius beslaat de Gemeenten Arnhem, Rheden en Rozendaal.

De kerntaak van het caritaswerk, het verlenen van bijstand aan personen en gezinnen, vindt voornamelijk plaats door de werkgroep. Er zijn twee werkgroepen. De werkgroep Arnhem voor de gemeente Arnhem en de werkgroep Veluwezoom voor de gemeenten Rozendaal en Rheden.

Het bestuur is voorwaardenscheppend en onderhoudt de interne- en externe contacten.

Een lid van het PCI-bestuur is tevens lid van een werkgroep. De coördinator van de werkgroep Arnhem is bij de vergaderingen van het bestuur aanwezig. Op deze wijze bestaat er een goede afstemming tussen de praktische hulpverlening en de bestuurlijke taken.

In dit jaarverslag geven wij een overzicht van de hulpverlening in 2018 en de activiteiten van de werkgroepen en het bestuur.

In de Gemeente Arnhem zijn de sociale wijkteams en jeugdwijkteams samengevoegd tot één wijkteam. Totaal zijn er 8 wijkteams die geheel Arnhem beslaan. Deze wijkteams zijn ingebracht in de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem. Deze Stichting heeft een grote mate van vrijheid om te bepalen hoe de inwoners van Arnhem de zorg krijgen die zij nodig hebben.

Wij hebben ook dit jaar, de sociale wijkteams opgezocht om onze betrokkenheid bij de hulpverlening onder hun aandacht te brengen. Niet om ons te promoten maar omdat wij ervan overtuigd zijn dat wij een bijdrage kunnen leveren aan een kwetsbare groep mensen.

De contacten verlopen in een stijgende lijn. Een punt van zorg is het personeelsverloop bij de wijkteams. Dit is lastig voor het opbouwen van een persoonlijke relatie voor ons maar het is ernstiger voor de hulpvragers die te maken krijgen dit personeelsverloop. De noodzakelijke vertrouwensrelatie wordt hierdoor bemoeilijk.

De gemeente Rheden werkt met 4 wijkteams, er is overleg met de leden van het Diaconaal Netwerk Armoedebestrijding (DIANA) in de gemeenten Rheden en Rozendaal om de contacten te intensiveren. De werkgroep Veluwezoom is in DIANA vertegenwoordigd.

De Stichting Schuldhulpmaatje ( gemeente Rheden) is nu bijna twee jaar actief en men heeft met tien Schuldhulpmaatjes in 2018 maar liefst 86 (2017; 40) hulpaanvragen ontvangen. Opvallend is dat de hulptrajecten langer worden, men begeleidt de aanvragers over een langere periode, om te voorkomen dat zij niet weer in de schuldensituatie terecht komen. Er is één nieuwe maatje in 2018 opgeleid. Nieuwe maatjes zijn meer dan welkom.

Via het DIANA overleg informeren de diaconieën van de diverse kerken elkaar en is er overleg met onder meer STRAK (voorheen Stichting Mensen in de Bijstand), Stichting Schuldhulpmaatje en de Stichting Urgente Noden Rheden en omstreken.

Het diaconaal centrum “Duynhuis” in Dieren, voorziet in een grote behoefte. Stichtingen zoals het Inloophuis, de Kledingbank, de Voedselbank, de Boei SIZA en de gemeente Rheden maken gebruik van het centrum.

De werkgroep Veluwezoom zal in 2019, ondersteund door de diaconaal werker, een plan maken voor de inhoud (o.a. individuele hulpverlening) als de bemensing voor de toekomst.

 1. Hulpverlening individueel.

De kerntaak van de PCI is het verlenen van bijstand aan personen en gezinnen die in financiële nood verkeren en waarin (nog) niet door voorliggende (wettelijke) voorzieningen wordt voorzien.

De hulp is niet structureel maar heeft een beperkte duur en omvang. De hulp heeft ten doel om personen te helpen in een acute situatie en te ondersteunen naar een structurele oplossing.

De structurele oplossing zal van de (lagere) overheden moeten komen.

In 2018 werd voor een totaal bedrag van € 13653.- (2017; € 11169.-) aan financiële hulp geboden.

Het totaal aantal hulpaanvragen bedroeg 130 (2017; 135).

Deze individuele hulpaanvragen deden zich voor het overgrote deel voor in de Gemeente Arnhem (124), een beperkt aantal (6) in de Gemeente Rheden en dan hoofdzakelijk in Velp.

Om direct in te kunnen spelen op acute nood heeft het pastoraalteam de mogelijkheid om tot een beperkt bedrag ( max.25 Euro) directe hulp te verlenen. In 2018 heeft het pastoraal team hier 25 keer gebruik van gemaakt. (2017 43 keer) Deze aantallen zijn niet opgenomen in het aantal hulpaanvragen.

In 2018 ontvingen 37 ( 2017; 48) huishoudens een noodvoedselpakket vanwege een acute situatie. Met dit voedselpakket kan men een beperkte periode overbruggen. Vanaf 1 oktober 2016 zijn deze noodpakketten uitgebreid met een tegoedbon van vijf euro die vrij te besteden is bij een grote supermarkt voor bijv. niet houdbare artikelen. Voor meer structurele hulp wordt contact gelegd met de Voedselbank. Alleen de noodpakketten die zonder verdere hulp verstrekt zijn (19), zijn opgenomen in de hulp aanvragen.

De hulpaanvragen betreffen personen en gezinnen die in de gemeenten Arnhem, Rheden of Rozendaal wonen. De aanvragen zijn zeer divers. Soms gaat het om betrekkelijk kleine bedragen. Soms om grote bedragen, waarbij ook andere diaconale instellingen betrokken zijn. Naast eenvoudige zaken die snel afgerond kunnen worden, zoals een aanvraag voor leefgeld voor enkele dagen of meerdere weken, krijgen we te maken met ingewikkelde situaties rondom schulden die soms tot een langere betrokkenheid bij mensen leidt en onze eigen mogelijkheden te boven gaat.

Naast financiële ondersteuning bestaat onze hulp in toenemende mate uit het meedenken met mensen, contact leggen met de reguliere kanalen, bemoedigen en bemiddelen, maar soms ook mensen weer bij de les brengen en op hun eigen verantwoordelijkheden wijzen.

Het aantal hulpvragen van ouderen, boven de 65 jaar met AOW en een klein pensioen is dit jaar gelijk gebleven. Van diverse kanten zijn hiervoor ouderen aangemeld die geholpen konden worden.

 1. Hulpverlening aan projecten.

Hulpverlening aan projecten is een afgeleide van onze kerntaak n.l. de hulpverlening aan personen. De projecten hebben direct of indirect betrekking op onze doelgroep.

In 2018 werd een bedrag van € 7077.- (2017 € 7667.-) beschikbaar gesteld aan plaatselijke organisaties voor maatschappelijke dienstverlening en projecten. Het gaat hier om projecten waarbij overheidssteun geheel of gedeeltelijk ontbreekt. Enkele voorbeelden van het afgelopen jaar: Hospice Rozenheuvel, Voedselbank, Kledingbank, Kledingwinkel van het Leger des Heils, Inloophuis, Kruispunt, Stoelenproject de Duif Inloophuis Dieren, St. De Boei en STRAK ( actie Kersttas). Ook is aan de Stichting Het Droombankje (bieden van een beschermde (woon)omgeving voor mensen die het niet alleen redden in de maatschappij) en De Blauwe Tomaat ( verkoop voedsel met een vlekje voor een kleine prijs) een start of waarderings donatie gedaan.

De werkgroep Arnhem (11 leden) behandelt de individuele hulpaanvragen voor het werkgebied Gemeente Arnhem.

De werkgroep Veluwezoom (7 leden) behandelt de individuele hulpaanvragen in de Gemeenten Rheden en Rozendaal. De werkgroep is in 2018 uitgebreid met vertegenwoordigers van de bezoekgroepen uit Rheden, De Steeg en Dieren. In 2018 heeft de werkgroep Arnhem ondersteuning verleend bij de afhandeling van de individuele hulpaanvragen.

De werkgroepleden verrichten de kerntaak van het PCI werk.

De hulpaanvragen komen binnen bij de coördinator per email maar ook vaak per telefoon.

Na selectie, en soms bewerking, vraagt hij 2 werkgroep leden de hulpvraag te behandelen.

Dit gebeurt volgens procedures die regelmatig worden geactualiseerd. Deze procedures zijn een leidraad voor de behandeling van de hulpvraag maar zeker zo belangrijk hierbij is betrokkenheid bij de mens om wie het gaat.

Om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen zijn er contacten met gemeenten en andere hierbij betrokken instellingen. In onze jaarvergadering is toelichting gegeven door de Dullertsstichting over haar ontstaan, doelstelling en hulpverstrekking. De Dullertsstichting verstrekt hulp aan aanvragers in ons werkgebied. In voorkomende gevallen kunnen wij onze aanvragers ook verwijzen naar de Dullertsstichting.

Wij zijn steeds op zoek naar mensen die de werkgroep(en) willen versterken.

Door de, in de tijd onregelmatige hulpaanvragen, maar ook door de vergrijzing lopen wij tegen een kritische grens aan van het aantal werkgroepleden. Een te hoge belasting van de beschikbare werkgroepleden ligt op de loer.

                                                       

 1. Publiciteit

Dit jaar hebben wij weer gebruik kunnen maken van de website van de parochie, www.eusebiusparochie.nl - onder het kopje PCI/Caritas.

Regelmatig geven wij hierop informatie over het aantal hulpaanvragen, de uitgaven en inkomsten.

In o.a. het kerstnummer van De Wijnrank en in de kerkberichten van de verschillende locaties is meerdere malen aandacht gevraagd voor het werk van de PCI. Op deze wijze willen wij ook de bekendheid en het draagvlak voor de PCI versterken.

De PCI  heeft een Anbi erkenning onder RSIN nummer 824141490.

 1. Overleg en samenwerking

Parochie

Op 5 april 2018 heeft het jaarlijks overleg met het parochiebestuur plaats gevonden

Besproken zijn het jaarverslag 2017 en de wederzijdse verwachtingen en uitdagingen.

SODBA

Oecumenische samenwerking op het terrein van de diaconie is voor de PCI van grote waarde. In het Stedelijk Oecumenisch Diaconaal Beraad Arnhem (SODBA) werken wij samen met de Vincentius Vereniging (VVA), het College van Diakenen van de protestantse kerken (CVD) en enkele andere kerken.

Individuele aanvragen boven € 500 kunnen in het SODBA worden voorgedragen voor pooling. Dat wil zeggen dat de kosten kunnen worden gedeeld met de deelnemende organisaties.

Projectaanvragen worden eveneens doorgestuurd naar het SODBA voor afstemming en advies. Het voordeel van deze werkwijze is, dat alle diaconale instellingen in Arnhem op de hoogte zijn van de projecten die in Arnhem spelen, eventueel gezamenlijk verdere informatie kunnen inwinnen en de kosten gezamenlijk kunnen dragen. Van deze mogelijkheid wordt, gezien het beperkte bedrag van de afzonderlijke hulpvraag, minder dan voorheen gebruik gemaakt. Ook wordt door deze samenwerking “shoppen” tegen gegaan.

OKO

Vertegenwoordigers van kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en diaconale instellingen in Arnhem hebben in februari 2008 besloten de krachten te bundelen voor een gestructureerd overleg met de gemeente Arnhem. De krachten zijn gebundeld onder de naam Overleg Kerken en Overheid ( OKO) in Arnhem.

Door het OKO is een digitaal document ontwikkeld www.okoarnhem.nl waarin de aangesloten kerken en instellingen hun hulpaanbod hebben vermeld. Op deze wijze wil het OKO bekendheid geven aan hulpverleners, hulpvragers en aan elkaar over wat de OKO leden te bieden hebben op de diverse levensgebieden. Dit document zal nu, na lang overleg, een verwijzing krijgen op de website van de wijkteams. www.wijkteamsarnhem.nl  

 

 

Maatschappelijke organisaties

Samenwerken met instanties en allerlei maatschappelijke initiatieven is een belangrijk onderdeel van het caritaswerk. In het praktische werk hebben wij vooral contacten met de Wijkteams, Dienst Inwonerszaken, Plangroep, Stichting Welzijnswerk Ouderen Arnhem (SWOA), Driestroom, Rijnstad, Stichting Midden Gelderland ( Rheden), SUN Rheden, Buurtpastoraat Klarendal /Sint Marten en Malburgen, wijkagenten en de Dullertsstichting. Regelmatig kloppen maatschappelijk werkers vanuit deze instellingen bij de caritaswerkgroep aan met een concreet verzoek om noodhulp te verlenen. Omgekeerd hebben wij binnen deze instellingen een contactpersoon die ons kan adviseren bij moeilijke aanvragen. Bij een aantal financieel grote hulpvragen doen wij een beroep op de Dullertsstichting, Stichting Sint Nicolai Broederschap en Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis voor afhandeling van de hulpvraag.

 1. Financiën.

Een gezonde financiële positie is belangrijk voor het functioneren van de PCI maar geen doel op zich. Voorop staat dat wij financiële steun kunnen verstrekken in noodsituaties.

Alle daarvoor in aanmerking komende individuele hulpaanvragen in 2018 hebben wij weer kunnen honoreren.

De opbrengst van het stamkapitaal vormt met de opbrengst van giften en de collecten in de kerken het jaarlijks te besteden bedrag.

Ons beleid is dat de inkomsten en uitgaven per jaar, in principe, in evenwicht zijn.

Het beroep op individuele financiële ondersteuning is 2018 toegenomen ten op zichten van 2017. De ondersteuning van projecten is iets onder het niveau van 2017 uitgekomen.

Voor de cijfers zie de voorlopige exploitatie jaarrekening 2015-2018.

 1. Bestuurssamenstelling

In het verslagjaar vergaderde het PCI-bestuur zes keer.

Op 31 december 2018 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

Johan Hermans                     voorzitter

Janny Siemelink-Scholten     penningmeester 

George Knaapen                   secretaris ( tot 1-6-2018)

Clemens Zewald                    secretaris ( van 1-6-2018)

Peter De Ridder                     bestuurslid tevens lid werkgroep Arnhem

Gerard van Rijn                     lid werkgroep Veluwezoom

Ellie Smeekens                      pastoraal adviseur.

Jan van Rekum.                    Coördinator werkgroep Arnhem.

Wij zeggen dank aan secretaris George Knaapen voor al zijn werkzaamheden voor de PCI St.Eusebius.

Wij zoeken een bestuurslid die tevens lid is van de werkgroep Arnhem en een bestuurslid voor de functie van voorzitter.

 1. Tot slot

Het bestuur wil zijn grote waardering uitspreken voor de inzet en betrokkenheid van de werkgroepleden. Zonder deze inzet en betrokkenheid is het werk van de PCI niet mogelijk.

Ook bedankt het bestuur allen die door hun financiële bijdrage het werk van de PCI mogelijk maken.

Het bestuur PCI St.Eusebius 

20 februari 2019.

N.B. De jaarrekening 2018 zal na vaststelling worden gepubliceerd op de website van de parochie en is ook op aanvraag verkrijgbaar.

PCI Specificatie Staat van Baten en Lasten.

 

Voorlopig resultaat 2018

     

20-2-2019

       
 

2018

2017

2016

2015

Baten

     

 

Opbrengst effecten

       

Coupons/dividend

11549

11410

11204

8278

Bankrenten

0

0

25

95

Giften

3015

5310

3875

4500

Collectes

11789

10460

11480

8971

Totaal baten

26353

27180

26584

21844

         

Lasten

     

 

Hulpverlening

 

 

 

 

Individuele

13653

11169

11167

12943

Sodba (in oec.verb.)

1530

922

88

35

Projecten

5547

6745

7313

6641

 

20729

18836

18568

19619

         

Bestuurskosten

 

 

 

 

Bankkosten

126

109

143

189

Representatie/bijsch.

606

614

602

815

Administratie

140

88

19

107

Decl.werkgroepen

0

0

0

0

 

872

811

764

1111

         

Bijdrage

 

 

 

 

Bijdrage DKCI

2508

2384

2336

3176

(Gez. Caritas Instellingen)

2508

2384

2336

3176

         

Totaal lasten

24109

22031

21668

23905

 

 

 

 

 

Saldo.

2244

5149

4916

-2061

Fotokrant