Hoe gaat het er aan toe in de Eusebiusparochie?

17 vragen en antwoorden

 1. Hoe gaat het als we een kindje willen laten dopen?
 2. Hoe meld ik mijn kind aan voor de 1e Heilige Communie?
 3. Hoe gaat de aanmelding voor het Vormsel?
 4. Wat moeten we doen als we willen trouwen?
 5. Hoe regel ik een ziekenzalving?
 6. Wat is de gang van zaken bij een kerkelijke uitvaart?
 7. Ik wil graag bezoek ontvangen van iemand van de parochie.
 8. Ik zit acuut in financiële nood.
 9. Ik kan (tijdelijk) niet in de kerk komen en wil toch graag de Communie ontvangen.
 10. Wat moet ik doen als ik me als volwassene wil laten dopen of vormen om toe te treden tot de RK Kerk?
 11. Is er ook biechtgelegenheid in de parochie?
 12. In sommige kerken is (bijna) iedere week een Eucharistieviering; in andere kerken maar heel beperkt?
 13. Hoe zit het met de collectes in de zondagse liturgievieringen?
 14. Kan ik ook op een doordeweekse dag de Eucharistieviering bijwonen?
 15. Ik wil vrijwilliger worden; waar moet ik mij melden?
 16. Ik wil nauw op de hoogte blijven van wat er gebeurt in de parochie.
 17. Procedure m.b.t. in- en uitschrijven en andere vragen.

1. Hoe gaat het als we een kindje willen laten dopen?

Wie een kindje wil laten dopen neemt contact op met het Parochiesecretariaat en maakt een afspraak over tijd en plaats. Iedere maand vindt in hetzij de Lucaskerk, hetzij in de Martinuskerk, hetzij in de Visitatiekerk een doopviering plaats. In de Emmauskerk in Dieren vindt drie maal per jaar een doopviering plaats. De voorbereiding vindt plaats in een groep met andere ouders. Het maximum aantal gezinnen per doopviering is drie. Indien nodig zullen twee doopvieringen na elkaar gepland worden.

top

2. Hoe meld ik mijn kind aan voor de 1e Heilige Communie?

In het voorjaar worden meestal drie vieringen gehouden, waarin kinderen van rond de 8 jaar de 1e Heilige Communie ontvangen. Eén viering in Arnhem Zuid, één in Arnhem Noord en één in Dieren. In het parochieblad wordt aangekondigd wanneer kinderen kunnen worden opgegeven en, voor zover de ledenadministratie toereikend is, zullen kinderen ook worden uitgenodigd, die als 'gedoopt' te boek staan. Opgave geschiedt bij het Parochiesecretariaat en via het aanvraagformulier op de website. De kinderen worden geacht vijf voorbereidingsbijeenkomsten mee te maken. Ook voor de ouders zijn er bijeenkomsten, waar aanwezigheid gevraagd wordt.

top

3. Hoe gaat de aanmelding voor het Vormsel?

In het najaar wordt één viering georganiseerd waarin het Vormsel wordt toegediend aan kinderen rond de 12/13 jaar. Doorgaans zal hiervoor de bisschop of een hulpbisschop naar de parochie komen. Via het parochieblad wordt aangekondigd wanneer kinderen kunnen worden opgegeven en voor zover de ledenadministratie toereikend is, zullen kinderen ook worden uitgenodigd. Opgave geschiedt bij het Parochiesecretariaat. De kinderen worden geacht de voorbereidingsbijeenkomsten mee te maken. Ook voor de ouders is een bijeenkomst.

top

4. Wat moeten we doen als we willen trouwen?

Om een kerkelijk huwelijk af te spreken moet ruim een half jaar van te voren het Parochiesecretariaat gebeld worden. De medewerkers regelen contact met een priester. Met de priester wordt verder de hele procedure doorgenomen en worden nadere afspraken gemaakt. Een kerkelijk huwelijk van parochianen kan worden gesloten in één van de kerken van de parochie.

top

5. Hoe regel ik een ziekenzalving?

Een ziekenzalving is bestemd voor mensen die ernstig ziek zijn of anderszins de kracht en steun van het Sacrament behoeven. In geval van grote spoed moet het nummer 026-3703800 gebeld worden. Gedurende kantoortijd zal het Parochiesecretariaat de telefoon opnemen en er zal gekeken worden of er een priester beschikbaar is. Buiten kantoortijd neemt de vrijwillige telefoonwacht de boodschap aan en licht het lid van het pastoraal team in, dat "dienst" heeft. Hij of zij kan dan komen voor een zgn. ziekenzegen. Meerdere keren door het jaar wordt op meerdere plekken de gelegenheid gegeven om in een gemeenschappelijk verband de ziekenzalving te ontvangen.

top

6. Wat is de gang van zaken bij een kerkelijke uitvaart?

De melding van een uitvaart aan de parochie kan meestal het beste wachten tot er contact is met de uitvaartonderneming. Doorgaans belt de uitvaartverzorger dan de parochie. Een kerkelijke uitvaart voor een parochiaan kan plaatsvinden in elk van de kerken van de parochie. Desgewenst is er vanuit de parochie ook iemand beschikbaar als er alleen een plechtigheid (gebedsdienst) is in het crematorium. De parochie kan een beroep doen op de leden van het pastoraal team, vrijwilligers en emeriti-pastores. Als er intensief contact is geweest met één van de voorgangers dan kan gevraagd worden of hij/zij voor wil gaan in de uitvaart. Dit hangt vervolgens af van de beschikbaarheid van de betreffende voorganger. De pastoor is beschikbaar voor een Eucharistieviering. Meestal zal de uitvaartplechtigheid een gebedsdienst zijn of een woord- en communieviering. In overleg met het pastoraal team en onder voorwaarde dat het om een gekwalificeerd persoon gaat, is het mogelijk dat nabestaanden een eigen voorganger regelen.

In alle gevallen (zomer of winter, eigen voorganger of voorganger van de parochie) wordt een zelfde prijs berekend door de parochie. Voor een uitvaart vanuit de kerk is dat een prijs die niet veel afwijkt van het bedrag dat de uitvaartverzekeraar voor "vrij te beteden"uitkeert. Uitvaarten die alleen in de crematoria worden gehouden zijn iets goedkoper.

top

7. Ik wil graag bezoek ontvangen van iemand van de parochie.

U kunt ook dan terecht bij het Parochiesecretariaat. De medewerkers kijken of de aard van de vraag zodanig is dat een pastor of een toegeruste vrijwilliger op bezoek komt, dan wel of de vraag doorgegeven wordt aan een (werkgroep van een) locale gemeenschap.

8. Ik zit acuut in financiële nood.

Ook dan kunt u het Parochiesecretariaat benaderen. De medewerkers zullen u in contact brengen met de Parochiële Caritas Instelling (PCI). Op de website staat ook informatie over de PCI.

top

9. Ik kan (tijdelijk) niet in de kerk komen en wil toch graag de Communie ontvangen.

Doorgaans is wel te regelen dat u af en toe de Communie thuis ontvangt. U kunt het beste het Parochiesecretariaat bellen. De medewerkers proberen contact met een vrijwilliger te regelen, die niet te ver uit uw buurt woont.

top

10. Wat moet ik doen als ik me als volwassene wil laten dopen of vormen om toe te treden tot de RK Kerk?

Ook hier is een telefoontje naar het Parochiesecretariaat de beste ingang. Het Parochiesecretariaat brengt u in contact met een van de teamleden. In overleg wordt gekeken welke voorbereiding het beste bij u past.

top

11. Is er ook biechtgelegenheid in de parochie?

Op zaterdag is er na de Eucharistieviering in de Martinuskerk van 12.00 uur gelegenheid om te biechten.

top

12. In sommige kerken is (bijna) iedere week een Eucharistieviering; in andere kerken maar heel beperkt?

De Sint Martinuskerk is het eucharistisch centrum. Hier is iedere zondag een eucharistieviering, en op dinsdag en zaterdag. Ook de hoogfeesten worden hier gevierd. In de overige kerken wordt zo veel mogelijk de eucharistie gevierd. We kunnen daartoe beroep doen op drie emeriti die beperkt inzetbaar zijn. Doorgaans kunnen we twee tot drie keer per maand op zondag daar de eucharistie vieren.

top

13. Hoe zit het met de collectes in de zondagse liturgievieringen?

Iedere zondagse liturgieviering kent twee collectes. De eerste collecte is bestemd om de onkosten van het pastoraat enigszins te dekken. De andere collecte dient een diaconaal doel (geld bestemd voor de zwakken of projecten ter bevordering van vrede en rechtvaardigheid). Van oudsher hoort het bij de liturgie dat er door de aanwezigen iets "geofferd" wordt voor degenen die nood lijden. Het is hiernaast ook mogelijk dat er aan de kerkdeur gecollecteerd voor het onderhoud van het kerkgebouw.

top

14. Kan ik ook op een doordeweekse dag de Eucharistieviering bijwonen?

Bijna alle dagen. Op dinsdag is er om 9.00 uur een Eucharistieviering in de Martinuskerk. Op woensdag is er om 9.30 een viering in de Elthetokerk in De Steeg of in Dieren. Op donderdag om 9.00 uur in de Visitatiekerk en op zaterdag om 12.00 uur in de Martinuskerk. Op woensdag om 9.00 uur is er in de Emmauskapel een Woord- en Communieviering of een Eucharistieviering. Verder zijn er incidenteel vieringen in de verschillende verzorgingstehuizen.

top

15. Ik wil vrijwilliger worden; waar moet ik mij melden?

U kunt zich melden bij het Parochiesecretariaat. Daar wordt u gevraagd naar uw interesse en talenten en daarna wordt u in contact worden gebracht met een lid van het pastoraal team of een coördinator van een werkgroep, koor, e.d. of met een vertegenwoordiger van een locale gemeenschap. U kunt ook iemand aanspreken van de locatieraad van de locale gemeenschap waar u contact hebt. Hij of zij kan u meestal goed uitleggen wat de mogelijkheden zijn binnen de betreffende gemeenschap.

top

16. Ik wil nauw op de hoogte blijven van wat er gebeurt in de parochie.

Dan moet u in ieder geval het parochiemagazine lezen en de website (www.eusebiusparochie.nl) bezoeken. De website zal doorgaans iets actueler zijn, wat meer berichten bevatten of uitvoeriger ingaan op sommige zaken.

Ontvangt u niet het parochiemagazine (het eerstkomende jaar nog Wijnpers geheten, zodat we tijd hebben een betere naam te bedenken), neem dan contact op met het Parochiesecretariaat.

Het ligt in de bedoeling om te zijner tijd voor geïnteresseerden een digitale nieuwsbrief uit te brengen op momenten dat er actuele zaken spelen, die of onvoldoende door het parochiemagazine kunnen worden behandeld of die minder interessant zijn voor het grote publiek. Na een aankondiging t.z.t. in De Wijnrank, kunt u zich hiervoor opgeven.

top

17. Procedure m.b.t. in- en uitschrijven en andere vragen.

Zie daarvoor deze bijlagen:
Procedure In- en Uitschrijven m.b.t. Ledenadministratie R.K. Kerk.pdf
- Brief over Procedure - Februari 2013 Aartsbisdom Utrecht.pdf

top

Fotokrant

Go to Top