misbruikAls RK Parochie Sint Eusebius volgen wij het preventiebeleid inzake seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in de Rooms-Katholieke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl.

Dit beleid is via de onderstaande link te bekijken: https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/preventiebeleid/

OKO blauw lightDe Arnhemse kerken en geloofsgemeenschappen willen hulp en versterking bieden aan de kwetsbare mensen in de samenleving. Met dit doel hebben we ons verenigd in het OKO: Overleg Kerken en Overheid. De nieuwe website van OKO is vanaf 21 september 2018 online: www.okoarnhem.nl.

De kerken en diaconale instellingen willen er zijn voor de Arnhemse inwoners. Veel mensen hebben hulp nodig; niet alleen financieel en materieel maar juist in de sfeer van aandacht, zorg, praktische hulp en zingeving.

Samenwerking met de gemeente
Om zo veel mogelijk mensen te bereiken, werken we samen met de gemeente Arnhem en de wijkteams.

aartsbisdomPer 1 mei 2015 is een nieuwe klachtenprocedure in werking getreden binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland: het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. Deze klachtenprocedure maakt onderdeel uit van een bouwwerk voor de aanpak en preventie van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Onder de maatregelen die de R.-K. Kerk heeft genomen ter preventie is de invoering van de eis van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor de benoeming van priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, het aannemen van kandidaten hiervoor en de aanstelling van bepaalde categorieën vrijwilligers en functionarissen. Met de ‘Gedragscode Pastoraat’ sluit de Kerk aan bij gedragscodes die in andere sectoren van de samenleving gangbaar zijn. Een antecedentenonderzoek was reeds sinds 2005 verplicht bij de benoeming van priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, wanneer zij overstapten naar een ander bisdom of een andere religieuze instelling. Lees HIER het hele document!

spreukenVerslag van de Leerhuisavond in Dieren met Dodo van Uden
In Deut. 24: 10 – 13 staat de tekst: “Wanneer gij van uw naaste enige schuld te vorderen hebt, zult gij zijn huis niet binnengaan om een pand van hem weg te nemen. Gij zult buiten blijven staan, en de man van wie gij een schuld te vorderen hebt, zal het pand buiten bij u brengen.
Indien hij een arm man is, zult gij u niet te ruste leggen in wat hij u als pand gaf; gij zult hem dat pand bij zonsondergang teruggeven, opdat hij zich in zijn eigen mantel te ruste legge en u zegene.
Zo zal het u tot gerechtigheid zijn voor de Here uw God.”

aartsbisdomBeste parochiaan,
Allereerst wens ik als aartsbisschop van Utrecht u van harte een Zalig Kerstfeest!Langs deze weg vraag ik aan het einde van de kerstviering graag uw aandacht voor een belangrijke ontwikkeling die ingrijpende consequenties kan gaan hebben voor de ledenadministratie van uw parochie en zo voor de organisatie van het parochiële leven.
Misschien hebt u er wel over gehoord in de media: de Tweede Kamer heeft het afgelopen jaar een motie aangenomen die er reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA, de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie.
Lees HIER de hele brief!

aartsbisdomPer 1 mei 2015 treedt het Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in werking binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Op de website www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl is hierover meer informatie te vinden.

De website geeft aan
- wat onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan
- hoe grensoverschrijdend gedrag kan worden gemeld

waardGeen notariële akte meer nodig voor het doen van een periodieke gift aan de parochie.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. Een schriftelijke overeenkomst met de parochie waaraan u de gift doet is voldoende.

HIER is het formulier te downloaden dat hiervoor moet worden gebruikt.

misbruikIn nummer 6 van ons parochieblad de WijnPers (2013) stond een met ons gedeeld verhaal over seksueel misbruik in de kerk, dat binnen onze eigen parochie in de jaren zestig en zeventig heeft plaatsgevonden.
De afgelopen jaren is er, mede door het werk van de commissie Deetman veel meer bekend geworden over misbruik en is er een onafhankelijk meldpunt voor slachtoffers opgericht. Voor het geval  u vragen, opmerkingen en/of klachten heeft m.b.t. misbruik in de katholieke kerk willen wij u, naast het beschikbaar hiervoor zijn van ons eigen pastoraal team, daarom wijzen op het bestaan van de site Meldpunt Seksueel Misbruik RKK www.meldpuntmisbruikrkk.nl
Daarnaast willen we u verwijzen naar het volgende artikel: Gedragscode Pastoraat

 

bogaardDe bezoekgroep van de Sint Eusebiusparochie bestaat uit een aantal vrijwilligers. Samen met de pastores zetten zij zich in om contacten aan te gaan met mensen die daarom vragen.

We willen er zijn voor mensen die vragen hebben over de zin van het leven. De band met de parochie van mensen staat niet centraal.

Wij bieden contact of bezoek door een ervaren vrijwilliger of pastor voor ieder die behoefte heeft aan een gesprek over levens – of zinvragen.

aartsbisdomU kunt de oude artikelen lezen op de site van de RKKERK.

Hier kunt u de nieuwe artikelen lezen


 

waardDe Parochie Sint Eusebius blijft voor de continuering voor haar activiteiten volledig afhankelijk van uw donaties/bijdragen. Willen wij ons als geloofsgemeenschap kunnen blijven inzetten voor parochianen en mensen die hulp nodig hebben, dan is uw financiële bijdrage (blijvend!) hard nodig. Velen van u gaven afgelopen jaar een financiële bijdrage en/of een bijdrage als vrijwilliger in de vorm van uw tijd. Wij zijn u daarvoor zeer dankbaar! U kunt hier het machtigingsformulier downloaden. 

wijnrank 5

De Wijnrank, het magazine van de parochie.

HIER vindt u de 6e editie van 2021

 

 

contactHier kun je terecht voor allerlei vragen, aanmeldingen, reserveringen van ruimten en zaken die te maken hebben met de parochie (bijvoorbeeld aanvraag huisbezoek, gesprek met een pastor, ziekenzalving/-zegen en uitvaart) en bestuur

Het telefoonnummer van het secretariaat is 026-4424567

Het Parochiesecretariaat is iedere werkdag geopend van 10.00-13.00 uur

Voor het melden van uitvaarten of voor zeer urgente verzoeken: 026-3703800

U kunt uw vraag e.a. ook stellen via het CONTACTFORMULIER

secretarieel medewerkers:

  • Els Diesveld
  • Carmen Duijnstee

Adres:

Eusebiusbinnensingel 9
6811 BW Arnhem
Telefoon: 026 - 442 4567

Fotokrant