caritas1. Inleiding.
Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de Parochiële Caritasinstelling St.Eusebius (PCI). Het werkgebied van de PCI St. Eusebius beslaat de Gemeenten Arnhem, Rheden en Rozendaal. De kerntaak van het caritaswerk, het verlenen van bijstand aan personen en gezinnen, vindt voornamelijk plaats door de werkgroep. Vanaf 1 januari 2016 zijn er twee werkgroepen. De werkgroep Arnhem en de werkgroep Veluwezoom. Het bestuur is voorwaardenscheppend en onderhoudt de interne- en externe contacten. Een lid van het PCI-bestuur is tevens lid van een werkgroep. De coördinator van de werkgroep Arnhem is bij de vergaderingen van het bestuur aanwezig.

Op deze wijze bestaat er een goede afstemming tussen de praktische hulpverlening en de bestuurlijke taken. Het bestuur heeft, voor deze afstemming, enige vergaderingen van de werkgroep Veluwezoom bezocht. In dit jaarverslag geven wij een overzicht van de hulpverlening in 2017 en de activiteiten van de werkgroepen en het bestuur.

2. Ontwikkelingen.
Ook dit jaar zijn de gevolgen van de bezuinigingen en het overhevelen van de nieuwe Participatiewet, Jeugdwet en de WMO aan de gemeenten in de praktijk duidelijker geworden. In de Gemeente Arnhem zijn de sociale wijkteams en jeugdwijkteams samengevoegd tot één wijkteam. Totaal zijn er 8 wijkteams die geheel Arnhem beslaan. Deze wijkteams zijn ingebracht in de Stichting Sociale Wijkteams Arnhem. Deze Stichting heeft een grote mate van vrijheid om te bepalen hoe de inwoners van Arnhem de zorg krijgen die zij nodig hebben. Wij hebben nadrukkelijk de sociale wijkteams opgezocht om onze betrokkenheid bij de hulpverlening onder hun aandacht te brengen. Niet om ons te promoten maar omdat wij ervan overtuigd zijn dat wij een bijdrage kunnen leveren aan een kwetsbare groep mensen. De gemeente Rheden werkt met 4 wijkteams, er is overleg met de leden van het Diaconaal Netwerk Armoedebestrijding (DIANA) in de gemeenten Rheden en Rozendaal om de contacten te intensiveren. De werkgroep Veluwezoom is in DIANA vertegenwoordigd. De Stichting Schuldhulpmaatje ( gemeente Rheden) is nu ruim een jaar actief en men heeft met 10 Schuldhulpmaatjes in 2017 reeds 40 mensen begeleid in het proces om van hun schulden af te komen. Er zijn twee nieuwe maatjes in opleiding en nieuwe maatjes zijn ook hier nog altijd welkom. Via het DIANA overleg informeren de diaconieën van de diverse kerken elkaar en is er overleg met onder meer Stichting Mensen in de Bijstand, Stichting Schuldhulpmaatje en de Stichting Urgente Noden Rheden en omstreken. Verheugend was dit jaar de opening van het Duynhuis in Dieren, alwaar diverse stichtingen zoals het Inloophuis, de Kledingbank, de Voedselbank en de Boei onderdak hebben gevonden. De ontwikkeling van de werkgroep Veluwezoom zal zowel op inhoud (o.a. individuele hulpverlening) als bemensing de komende jaren onze aandacht vragen.

3. Hulpverlening individueel.
De kerntaak van de PCI is het verlenen van bijstand aan personen en gezinnen die in financiële nood verkeren en waarin (nog) niet door voorliggende (wettelijke) voorzieningen wordt voorzien. De hulp is niet structureel maar heeft een beperkte duur en omvang. De hulp heeft ten doel om personen te helpen in een acute situatie en te ondersteunen naar een structurele oplossing. De structurele oplossing zal van de (lagere) overheden moeten komen. In 2017 werd voor een totaal bedrag van € 11169.- (2016; € 11167.-) aan financiële hulp geboden. Het totaal aantal hulpaanvragen bedroeg 135 (2016; 130). Deze individuele hulpaanvragen deden zich voor het overgrote deel voort in de Gemeente Arnhem, een beperkt aantal in de Gemeente Rheden en dan hoofdzakelijk in Velp. Om direct in te kunnen spelen op acute nood heeft het pastoraalteam de mogelijkheid om tot een beperkt bedrag ( max.25 Euro) directe hulp te verlenen. In 2017 heeft het pastoraal team hier 43 keer van gebruik gemaakt. (2016 60 keer) Deze aantallen zijn niet opgenomen in de hulpaanvragen. In 2016 ontvingen 48 ( 2016; 39) huishoudens een noodvoedselpakket vanwege een acute situatie. Met dit voedselpakket kan men een beperkte periode overbruggen. Vanaf 1 oktober 2016 zijn deze noodpakketten uitgebreid met een tegoedbon van vijf euro die vrij te besteden is bij een grote supermarkt voor bijv. niet houdbare artikelen. Voor meer structurele hulp wordt contact gelegd met de Voedselbank. Alleen de noodpakketten die zonder verdere hulp verstrekt zijn (19), zijn opgenomen in de hulp aanvragen De hulpaanvragen betreffen personen en gezinnen die in de gemeenten Arnhem, Rheden of Rozendaal wonen. De aanvragen zijn zeer divers. Soms gaat het om betrekkelijk kleine bedragen. Soms om grote bedragen, waarbij ook andere diaconale instellingen betrokken zijn. Naast eenvoudige zaken die snel afgerond kunnen worden, zoals een aanvraag voor leefgeld voor enkele dagen of meerdere weken, krijgen we te maken met ingewikkelde situaties rondom schulden, die soms tot een langere betrokkenheid bij mensen leidt en onze eigen mogelijkheden te boven gaat. Naast financiële ondersteuning bestaat onze hulp in toenemende mate uit het meedenken met mensen, contact leggen met de reguliere kanalen, bemoedigen en bemiddelen, maar soms ook mensen weer bij de les brengen en op hun eigen verantwoordelijkheden wijzen. Het aantal hulpvragen van ouderen, boven de 65 jaar met AOW en een klein pensioen is dit jaar gelijk gebleven. Van diverse kanten zijn hiervoor ouderen aangemeld die geholpen konden worden.

4. Hulpverlening aan projecten.
Hulpverlening aan projecten is een afgeleide van onze kerntaak n.l. de hulpverlening aan personen. De projecten hebben direct of indirect betrekking op onze doelgroep. In 2017 werd een bedrag van € 7667.- (2016 € 7313.-) beschikbaar gesteld aan plaatselijke organisaties voor maatschappelijke dienstverlening en projecten. Het gaat hier om projecten waarbij overheidssteun geheel of gedeeltelijk ontbreekt. Enkele voorbeelden van het afgelopen jaar: Hospice Rozenheuvel, Voedselbank, Kledingbank, Kledingwinkel van het Leger des Heils, Inloophuis, Kruispunt, Stoelenproject de Duif Inloophuis Dieren, St.De Boei en Mensen in de Bijstand ( actie Kersttas).

5. Werkgroepen.
De werkgroep Arnhem (10 leden) behandelt de individuele hulpaanvragen voor het werkgebied Gemeente Arnhem. De werkgroep Veluwezoom (6 leden) behandelt de individuele hulpaanvragen in de Gemeenten Rheden en Rozendaal. In 2018 zal de werkgroep Arnhem ondersteuning verlenen bij deze aanvragen. De werkgroepleden verrichten de kerntaak van het PCI werk. De hulpaanvragen komen binnen bij de coördinator per email maar ook vaak per telefoon. Na selectie, en soms bewerking, vraagt hij 2 werkgroepleden de hulpvraag te behandelen. Dit gebeurt volgens procedures die regelmatig worden geactualiseerd. Deze procedures zijn een leidraad voor de behandeling van de hulpvraag maar zeker zo belangrijk hierbij is betrokkenheid bij de mens om wie het gaat. Om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen zijn er contacten met gemeenten en andere hierbij betrokken instellingen. In onze jaarvergadering is er toelichting gegeven over het project Budget ondersteuning op Maat ( BooM). Met dit project wil de gemeente Arnhem mensen begeleiden die in de schulden zitten. Wij zijn steeds op zoek naar mensen die de werkgroep(en) willen versterken. Door de, in de tijd onregelmatige hulpaanvragen, maar ook door de vergrijzing lopen wij tegen een kritische grens aan van het aantal werkgroepleden. Een te hoge belasting van de beschikbare werkgroepleden ligt op de loer. Tevens zoeken wij ,uit continuiteits overwegingen, een tweede coördinator voor de werkgroep Arnhem die, wisselend met de huidige coördinator de aanvragen in goede banen leidt. De werkgroep Veluwezoom heeft ook behoefte aan versterking van de bezoekgroepen in Rheden, De Steeg en Dieren.

6. Publiciteit.
Dit jaar hebben wij weer gebruik kunnen maken van de website van de parochie, www.eusebiusparochie.nl - onder het kopje PCI/Caritas. Regelmatig geven wij hierop informatie over het aantal hulpaanvragen, de uitgaven en inkomsten. In o.a. het kerstnummer van De Wijnrank en in de kerkberichten van de verschillende locaties is meerdere malen aandacht gevraagd voor het werk van de PCI. Op deze wijze willen wij ook de bekendheid en het draagvlak voor de PCI versterken.

7. Overleg en samenwerking Parochie.
Op 5 april 2017 heeft het jaarlijks overleg met het parochiebestuur plaats gevonden Besproken zijn het jaarverslag 2017 en de wederzijdse verwachtingen en uitdagingen. SODBA Oecumenische samenwerking op het terrein van de diaconie is voor de PCI van grote waarde. In het Stedelijk Oecumenisch Diaconaal Beraad Arnhem (SODBA) werken wij samen met de VincentiusVereniging (VVA), het College van Diakenen van de protestantse kerken (CVD) en enkele andere kerken. Individuele aanvragen boven € 500 kunnen in het SODBA worden voorgedragen voor pooling. Dat wil zeggen dat de kosten kunnen worden gedeeld met de deelnemende organisaties. Projectaanvragen worden eveneens doorgestuurd naar het SODBA voor afstemming en advies. Het voordeel van deze werkwijze is, dat alle diaconale instellingen in Arnhem op de hoogte zijn van de projecten die in Arnhem spelen, eventueel gezamenlijk verdere informatie kunnen inwinnen en de kosten gezamenlijk kunnen dragen. Van deze mogelijkheid wordt, gezien het beperkte bedrag van de afzonderlijke hulpvraag, minder dan voorheen gebruik gemaakt. Ook wordt door deze samenwerking “shoppen” tegen gegaan. OKO Vertegenwoordigers van kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en diaconale instellingen in Arnhem hebben in februari 2008 besloten de krachten te bundelen voor een gestructureerd overleg met de gemeente Arnhem. De krachten zijn gebundeld onder de naam Overleg Kerken en Overheid ( OKO) in Arnhem. Door het OKO is een digitaal document ontwikkeld waarin de aangesloten kerken en instellingen hun hulpaanbod hebben vermeld. Op deze wijze wil het OKO bekendheid geven aan hulpverleners, hulpvragers en aan elkaar over wat de OKO leden te bieden hebben op de diverse levensgebieden. Dit document zal nu, na lang overleg, een verwijzing krijgen op de website van de wijkteams. www.wijkteamsarnhem.nl Maatschappelijke organisaties Samenwerken met instanties en allerlei maatschappelijke initiatieven is een belangrijk onderdeel van het caritaswerk. In het praktische werk hebben wij vooral contacten met de Wijkteams, Dienst Inwonerszaken, Plangroep, Stichting Welzijnswerk Ouderen Arnhem (SWOA), Driestroom, Rijnstad, Stichting Midden Gelderland ( Rheden), SUN Rheden, Buurtpastoraat Klarendal /Sint Marten en Malburgen, wijkagenten en de Dullertsstichting. Regelmatig kloppen maatschappelijk werkers vanuit deze instellingen bij de caritaswerkgroep aan met een concreet verzoek om noodhulp te verlenen. Omgekeerd hebben wij binnen deze instellingen een contactpersoon die ons kan adviseren bij moeilijke aanvragen. Met Stichting Urgente Noden ( SUN) Rheden heeft het bestuur contact gehad en ons doel en werkwijze besproken. Naar aanleiding hiervan beschouwt zij de PCI als een professionele organisatie die eventuele hulpvragen bij haar kan indienen. Bij een aantal financieel grote hulpvragen doen wij een beroep op de Dullertsstichting, Stichting Sint Nicolai Broederschap en Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis voor afhandeling van de hulpvraag.

8. Financiën.
Een gezonde financiële positie is belangrijk voor het functioneren van de PCI maar geen doel op zich. Voorop staat dat wij financiële steun kunnen verstrekken in noodsituaties. Alle daarvoor in aanmerking komende individuele hulpaanvragen in 2017 hebben wij weer kunnen honoreren. De opbrengst van het stamkapitaal vormt met de opbrengst van giften en de collecten in de kerken het jaarlijks te besteden bedrag. Ons beleid is dat de inkomsten en uitgaven per jaar, in principe, in evenwicht zijn. Het beroep op individuele financiële ondersteuning is 2017 vrijwel gelijk aan 2016. De ondersteuning van projecten is op het gewenste niveau uitgekomen. Voor de cijfers zie de voorlopige exploitatie jaarrekening 2014-2017.

9. Bestuurssamenstelling.
In het verslagjaar vergaderde het PCI-bestuur zes keer. Op 31 december 2017 was de samenstelling van het bestuur als volgt: Johan Hermans voorzitter Yanti Palte penningmeester (tot 1-11-2017) Janny Siemelink-Scholten penningmeester ( vanaf 1-11-2017) George Knaapen secretaris Peter De Ridder bestuurslid Fred Stoop bestuurslid.( tot 5-7-2017) Ellie Smeekens pastoraal adviseur. Jan van Rekum. Coördinator werkgroep Arnhem. Wij zeggen dank aan de twee vertrokken bestuursleden voor al hun werkzaamheden voor de PCI St.Eusebius. Wij zoeken bestuursleden voor de functie van secretaris ( vanaf 2018) en algemene leden. En op termijn (2019) voor de functie van voorzitter.

10. Tot slot.
Het bestuur wil zijn grote waardering uitspreken voor de inzet en betrokkenheid van de werkgroepleden. Zonder deze inzet en betrokkenheid is het werk van de PCI niet mogelijk. Ook bedankt het bestuur allen die door hun financiële bijdrage het werk van de PCI mogelijk maken. Het bestuur PCI St.Eusebius 21 maart 2018 N.B. De jaarrekening 2017 zal na vaststelling worden gepubliceerd op de website van de parochie en is ook op aanvraag verkrijgbaar.

Fotokrant

Go to Top