1.    Inleiding.

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de Parochiële Caritasinstelling St.Eusebius (PCI).

De PCI is op 1 oktober 2005 ontstaan uit de fusie van de Parochiële Caritasinstelling Velp/Rozendaal en de Interparochiële Caritasinstelling Arnhem.

Door de fusie op 1 januari 2011 van de parochies De Wijngaard en Emmaus is de naam van de PCI De Wijngaard-Emmausparochie gewijzigd in de PCI St. Eusebius.

In juli 2013 is het Fonds St. Antoniushuis opgenomen in de PCI.                                                        In juli 2015 is door het opheffen van de Parochie Levend Water een gedeelte van deze parochie samengevoegd met de St. Eusebiusparochie en is dit gedeelte van de PCI Levend Water opgenomen in de PCI St. Eusebius.

Het werkgebied van de PCI St. Eusebius beslaat de Gemeenten Arnhem, Rheden en Rozendaal.

De kerntaak van het caritaswerk, het verlenen van bijstand aan personen en gezinnen, vindt voornamelijk plaats door de werkgroep. Vanaf 1 januari 2016 zijn er twee werkgroepen. De  werkgroep Arnhem en de werkgroep Veluwezoom.

Het bestuur is voorwaardenscheppend en onderhoudt de interne- en externe contacten.

Een lid van het PCI-bestuur is tevens lid van een werkgroep. De coördinator van de werkgroep Arnhem is bij de vergaderingen van het bestuur aanwezig. Op deze wijze bestaat er een goede afstemming tussen de praktische hulpverlening en de bestuurlijke taken.

In dit jaarverslag geven wij een overzicht van de hulpverlening in 2016 en de activiteiten van de werkgroepen en het bestuur.

 

2.    Ontwikkelingen.

Ook dit jaar zijn de gevolgen van de bezuinigingen en het overhevelen van de nieuwe Participatiewet en de WMO aan de gemeenten in de praktijk duidelijker geworden.

De wijkteams hebben hun plaats in de veranderde hulpverlening moeten vinden en opbouwen.

Wij hebben nadrukkelijk de wijkteams opgezocht om onze betrokkenheid bij de hulpverlening onder hun aandacht te brengen. Niet om ons te promoten maar omdat wij ervan overtuigd zijn dat wij een bijdrage kunnen leveren aan een kwetsbare groep mensen. In 2016  bedroeg het aantal aanvragen 130 tegen 146 in 2015.

Deze terugloop is deels te verklaren door de nog niet optimale werkrelatie met de wijkteams en deels door het tijdelijk, wegens ziekte, uitvallen van onze coördinator. Deze kwetsbaarheid zien wij als grote zorg en spannen ons in om een tweede coördinator te vinden.

Aangekondigd is het vertrek van onze Pastoraal adviseur en buurtpastor Geert Rozema in maart 2017.Geert Rozema is ook nauw betrokken bij het inloophuis aan de van Slichtenhorststraat te Arnhem.

Vanuit deze betrokkenheid heeft hij menig beroep gedaan op de PCI om een bijdrage te leveren bij de oplossing van problemen. Hierbij stond en staat het belang van de betrokken persoon of personen voorop. Wij vinden het jammer dat hij gaat vertrekken maar hebben er alle begrip voor dat na 9 jaar buurtpastoraat het tijd is voor een andere werkkring. Wij wensen hem hierin alle voldoening en succes toe.

De ontwikkeling van de werkgroep Veluwezoom zal zowel op inhoud (o.a. individuele hulpverlening) als bemensing de komende jaren onze aandacht vragen.

 

3.    Hulpverlening individueel.

De kerntaak van de PCI is het verlenen van bijstand aan personen en gezinnen die in financiële nood verkeren en waarin (nog) niet door voorliggende (wettelijke) voorzieningen wordt voorzien.

De hulp is niet structureel maar heeft een beperkte duur en omvang. De hulp heeft ten doel om personen te helpen in een acute situatie en te ondersteunen naar een structurele oplossing.

De structurele oplossing  zal van de (lagere) overheden moeten komen.

In 2016 werd voor een totaal bedrag van € 11167.- (2015; € 12483.-) aan financiële hulp geboden.

Het totaal aantal hulpaanvragen bedroeg 130 (2015; 146).

Deze individuele hulpaanvragen deden zich voor het overgrote deel voort in de Gemeente Arnhem, een beperkt aantal in de Gemeente Rheden en dan hoofdzakelijk in Velp.

Om direct in te kunnen spelen op acute nood heeft het pastoraalteam de mogelijkheid om tot een beperkt bedrag ( 25 Euro) directe hulp te verlenen. In 2016 heeft het pastoraal team hier 60 keer van gebruik gemaakt. (2015 48 keer) Deze aantallen zijn niet opgenomen in de hulpaanvragen.

In 2016 ontvingen 39 ( 2015; 34) huishoudens een noodvoedselpakket vanwege een acute situatie. Met dit voedselpakket kan men een beperkte periode overbruggen. Vanaf 1 oktober 2016 zijn deze noodpakketten uitgebreid met een tegoedbon van vijf euro die vrij te besteden is bij een grote supermarkt voor bijv. niet houdbare artikelen. Voor meer structurele hulp wordt contact gelegd met de Voedselbank.

De hulpaanvragen betreffen personen en gezinnen die in de gemeenten Arnhem, Rheden of Rozendaal wonen. De aanvragen zijn zeer divers. Soms gaat het om betrekkelijk kleine bedragen. Soms om grote bedragen, waarbij ook andere diaconale instellingen betrokken zijn. Naast eenvoudige zaken die snel afgerond kunnen worden, zoals een aanvraag voor leefgeld voor enkele dagen of meerdere weken, krijgen we te maken met ingewikkelde situaties rondom schulden, die soms tot een langere betrokkenheid bij mensen leidt en onze eigen mogelijkheden te boven gaan.

Naast financiële ondersteuning bestaat onze hulp in toenemende mate uit het meedenken met mensen, contact leggen met de reguliere kanalen, bemoedigen en bemiddelen, maar soms ook mensen weer bij de les brengen.

Het aantal hulpvragen van ouderen, boven de 65 jaar met AOW en een klein pensioen is dit jaar gelijk gebleven. Van diverse kanten zijn hiervoor ouderen aangemeld en konden geholpen worden.

 

 

4.    Hulpverlening aan projecten.

Hulpverlening aan projecten is een afgeleide van onze kerntaak n.l. de hulpverlening aan personen. De projecten hebben direct of indirect betrekking op onze doelgroep.

In 2016 werd een bedrag van € 7313.- (2015 € 5541.-) beschikbaar gesteld aan plaatselijke organisaties voor maatschappelijke dienstverlening en projecten. 

Het gaat hier om projecten waarbij overheidssteun geheel of gedeeltelijk ontbreekt. Enkele voorbeelden van het afgelopen jaar: Hospice Rozenheuvel, Villa Klarendal, Voedselbank, Kledingbank, Kledingwinkel van het Leger des Heils, Inloophuis, Kruispunt, Stoelenproject de Duif Inloophuis Dieren, St.De Boei en Mensen in de Bijstand.

 

5.    Werkgroep.

De werkgroep Arnhem (10 leden) behandelt de individuele hulpaanvragen voor het werkgebied Gemeente Arnhem.

De werkgroep Veluwezoom (6 leden) behandelt de individuele hulpaanvragen in de Gemeenten Rheden en Rozendaal. In 2016 en 2017 zal de werkgroep Arnhem ondersteuning verlenen bij deze aanvragen.

De werkgroepleden verrichten de kerntaak van het PCI werk.

De hulpaanvragen komen binnen bij de coördinator per email maar ook vaak per telefoon.

Na selectie, en soms bewerking, vraagt hij 2 werkgroepleden de hulpvraag te behandelen.

Dit gebeurt volgens procedures die zeer regelmatig worden geactualiseerd. Deze procedures zijn een leidraad voor de behandeling van de hulpvraag maar zeker zo belangrijk hierbij is betrokkenheid bij de mens om wie het gaat.

Om op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen zijn er contacten met gemeenten en andere hierbij betrokken instellingen. In onze jaarvergadering hebben leden van de wijkteams gemeente Arnhem hun taken en (on)mogelijkheden toegelicht.

Wij zijn steeds op zoek naar mensen die de werkgroep(en) willen versterken.

Door de, in de tijd onregelmatige hulpaanvragen, maar ook door de vergrijzing lopen wij tegen een kritische grens aan van het aantal werkgroepleden. Een te hoge belasting van de beschikbare werkgroepleden ligt op de loer. Zoals reeds vermeld zoeken wij een tweede coördinator die, wisselend met de huidige coördinator de aanvragen in goede banen leidt.

                                                     

6.  Publiciteit

Dit jaar hebben wij weer gebruik kunnen maken van de website van de parochie, www.eusebiusparochie.nl - onder het kopje PCI/Caritas.

Regelmatig geven wij hierop informatie over het aantal hulpaanvragen, de uitgaven en inkomsten.

In o.a. het kerstnummer van De Wijnrank en in de parochieberichten van de kerken is verschillende malen aandacht gevraagd voor het werk van de PCI. Op deze wijze willen wij ook de bekendheid en het draagvlak voor de PCI versterken.

 

7. Overleg en samenwerking Parochie

Op 13 april 2016 heeft het jaarlijks overleg met het parochiebestuur plaats gevonden

Besproken zijn het jaarverslag 2016 en de wederzijdse verwachtingen en uitdagingen.

SODBA

Oecumenische samenwerking op het terrein van de diaconie is voor de PCI van grote waarde. In het Stedelijk Oecumenisch Diaconaal Beraad Arnhem (SODBA) werken wij samen met de VincentiusVereniging (VVA), het College van Diakenen van de protestantse kerken (CVD) en enkele andere kerken.

Individuele aanvragen boven € 500 kunnen in het SODBA worden voorgedragen voor pooling. Dat wil zeggen dat de kosten kunnen worden gedeeld met de deelnemende organisaties.

Projectaanvragen worden eveneens doorgestuurd naar het SODBA voor afstemming en advies. Het voordeel van deze werkwijze is, dat alle diaconale instellingen in Arnhem op de hoogte zijn van de projecten die in Arnhem spelen, eventueel gezamenlijk verdere informatie kunnen inwinnen en de kosten gezamenlijk kunnen dragen. Van deze mogelijkheid wordt, gezien het beperkte bedrag van de afzonderlijke hulpvraag, minder dan voorheen gebruik gemaakt.

OKO

Vertegenwoordigers van kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en diaconale instellingen in Arnhem hebben in februari 2008 besloten de krachten te bundelen voor een gestructureerd overleg met de gemeente Arnhem. De krachten zijn gebundeld onder de naam OKO: Overleg Kerken en Overheid in Arnhem.

Door het OKO is dit jaar een digitaal document ontwikkeld waarin de aangesloten kerken en instellingen hun hulpaanbod hebben vermeld. Op deze wijze wil het OKO bekendheid geven aan hulpverleners wat de OKO leden te bieden hebben op de diverse levensgebieden. Dit document is op 13 oktober 2015 aangeboden aan vertegenwoordigers van de Gemeente Arnhem en de wijkteams.

Maatschappelijke organisaties

Samenwerken met instanties en allerlei maatschappelijke initiatieven is een belangrijk onderdeel van het caritaswerk. In het praktische werk hebben wij vooral contacten met de Wijkteams, Dienst Inwonerszaken, het BudgetAdviesCentrum (BAC), Stichting Welzijnswerk Ouderen Arnhem (SWOA), Driestroom, Rijnstad, Stichting Midden Gelderland ( Rheden), Buurtpastoraat Klarendal /Sint Marten en Malburgen, wijkagenten en de Dullertsstichting. Regelmatig kloppen maatschappelijk werkers vanuit deze instellingen bij de caritaswerkgroep aan met een concreet verzoek om noodhulp te verlenen. Omgekeerd hebben wij binnen deze instellingen een contactpersoon die ons kan adviseren bij moeilijke aanvragen.

De contacten met meerdere maatschappelijke instellingen zijn vanaf 1 januari 2015 veranderd omdat een aantal van hun taken door de gemeente bij de wijkteams zijn gelegd. 

Bij een aantal financieel grote hulpvragen doen wij een beroep op de Dullertsstichting, Stichting Sint Nicolai Broederschap en Stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis voor afhandeling van de hulpvraag.

 

8. Financiën.

Een gezonde financiële positie is belangrijk voor het functioneren van de PCI maar geen doel op zich. Voorop staat dat wij financiële steun kunnen verstrekken in noodsituaties.

Alle daarvoor in aanmerking komende individuele hulpaanvragen in 2016 hebben wij weer kunnen honoreren.

De opbrengst van het stamkapitaal vormt met de opbrengst van giften en de collecten in de kerken het jaarlijks te besteden bedrag.

Ons beleid is dat de inkomsten en uitgaven per jaar, in principe, in evenwicht zijn.

De verwachting dat het beroep op individuele financiële ondersteuning in 2016 zou toenemen is niet uitgekomen. ( zie punt 2 Ontwikkelingen) De ondersteuning van projecten is op het gewenste niveau uitgekomen.

Voor de cijfers zie de voorlopige exploitatie jaarrekening 2013-2016.

 

9. Bestuurssamenstelling

In het verslagjaar vergaderde het PCI-bestuur zes keer.

Op 31 december 2016 was de samenstelling van het bestuur als volgt:

Johan Hermans                     voorzitter

Yanti Palte                              penningmeester

George Knaapen                   secretaris

Peter De Ridder                     bestuurslid.

Fred Stoop                              bestuurslid.

Geert Rozema                       pastoraal adviseur.

Jan van Rekum. Coördinator werkgroep Arnhem is bij alle vergaderingen aanwezig.

 

10. Tot slot

Het bestuur wil zijn grote waardering uitspreken voor de inzet en betrokkenheid van de werkgroepleden. Zonder deze inzet en betrokkenheid is het werk van de PCI niet mogelijk.

Ook bedankt het bestuur allen die door hun financiële bijdrage het werk van de PCI mogelijk maken.

Het bestuur PCI St.Eusebius 

22 maart 2017

N.B. De jaarrekening 2016 zal na vaststelling worden gepubliceerd op de website van de parochie en is ook op aanvraag verkrijgbaar.

Fotokrant

Go to Top