tn003Zin om met R.K. leeftijdsgenoten te gaan wandelen? (25 - 55 jaar)

Het is de ideale manier om mede R.K. 25-plussers te ontmoeten en het R.K. geloof samen te delen.

We gaan één keer per maand wandelen, soms gecombineerd met het bijwonen van een H. Mis en desgewenst gezamenlijk ergens betaalbaar gaan eten na afloop.

Kijk op http://home.kpn.nl/m.de.wit-ssc/Georgiuswandelingen.html

OKO blauw lightDe Arnhemse kerken en geloofsgemeenschappen willen hulp en versterking bieden aan de kwetsbare mensen in de samenleving. Met dit doel hebben we ons verenigd in het OKO: Overleg Kerken en Overheid. De nieuwe website van OKO is vanaf 21 september 2018 online: www.okoarnhem.nl.

De kerken en diaconale instellingen willen er zijn voor de Arnhemse inwoners. Veel mensen hebben hulp nodig; niet alleen financieel en materieel maar juist in de sfeer van aandacht, zorg, praktische hulp en zingeving.

Samenwerking met de gemeente
Om zo veel mogelijk mensen te bereiken, werken we samen met de gemeente Arnhem en de wijkteams.

aartsbisdomPer 1 mei 2015 is een nieuwe klachtenprocedure in werking getreden binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland: het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. Deze klachtenprocedure maakt onderdeel uit van een bouwwerk voor de aanpak en preventie van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. Onder de maatregelen die de R.-K. Kerk heeft genomen ter preventie is de invoering van de eis van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor de benoeming van priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, het aannemen van kandidaten hiervoor en de aanstelling van bepaalde categorieën vrijwilligers en functionarissen. Met de ‘Gedragscode Pastoraat’ sluit de Kerk aan bij gedragscodes die in andere sectoren van de samenleving gangbaar zijn. Een antecedentenonderzoek was reeds sinds 2005 verplicht bij de benoeming van priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, wanneer zij overstapten naar een ander bisdom of een andere religieuze instelling. Lees HIER het hele document!

spreukenVerslag van de Leerhuisavond in Dieren met Dodo van Uden
In Deut. 24: 10 – 13 staat de tekst: “Wanneer gij van uw naaste enige schuld te vorderen hebt, zult gij zijn huis niet binnengaan om een pand van hem weg te nemen. Gij zult buiten blijven staan, en de man van wie gij een schuld te vorderen hebt, zal het pand buiten bij u brengen.
Indien hij een arm man is, zult gij u niet te ruste leggen in wat hij u als pand gaf; gij zult hem dat pand bij zonsondergang teruggeven, opdat hij zich in zijn eigen mantel te ruste legge en u zegene.
Zo zal het u tot gerechtigheid zijn voor de Here uw God.”

aartsbisdomBeste parochiaan,
Allereerst wens ik als aartsbisschop van Utrecht u van harte een Zalig Kerstfeest!Langs deze weg vraag ik aan het einde van de kerstviering graag uw aandacht voor een belangrijke ontwikkeling die ingrijpende consequenties kan gaan hebben voor de ledenadministratie van uw parochie en zo voor de organisatie van het parochiële leven.
Misschien hebt u er wel over gehoord in de media: de Tweede Kamer heeft het afgelopen jaar een motie aangenomen die er reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA, de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie.
Lees HIER de hele brief!

Parochiedag tnDe parochiedag van afgelopen 8 oktober was een mooie dag. De lezing van professor Jozef Wissink was informatief, humoristisch en inspirerend en nodigde de aanwezigen uit te reflecteren op hun eigen barmhartigheid. Dat thema werd in de workshops nog nader uitgewerkt, soms tot plezier van de deelnemers en soms tot bewogenheid. We hebben elkaar ontmoet en (opnieuw) leren kennen. In de afsluitende viering, waarin de elementen van de dag terugkwamen of werden gepresenteerd, waren allen biddend samen in dankbaarheid.

U kunt de lezing van professor Wissink hier nalezen.

cassutoRob Cassuto, onze joodse interreligieuze dialoog vriend uit Nijmegen – kwam onlangs met een nieuw boek, uitgebracht door stichting Pardes:
Reizen door de Tora,‘Van het Begin naar de Berg: Genesis en Exodus’ door Rob Cassuto.
Lezenswaardig als je meer over de eerste twee boeken van de bijbel wil leren –vanuit joods perspectief.
Vele Joodse commentatoren op de bijbel hebben in alle eeuwen commentaren op de Tora (de eerste vijf boeken van de Tanach, de ‘ Joodse Bijbel', is ongeveer het ‘Oude Testament') geschreven, vaak aan de hand van het hoofdstuk, dat iedere week in de synagoge wordt gelezen.

rijnstateEen ziekenhuis in onze wijk: het heeft zo z’n vóór- en nádelen! Lekker dichtbij voor als we er naartoe moeten, maar al die auto’s. Daar is in het verleden al veel over te doen geweest.
Deze keer echter een heel ander aspect dat ik graag onder uw aandacht breng. De Dienst Geestelijke Verzorging in Rijnstate is een belangrijk onderdeel binnen de organisatie om mensen bij te staan op een ander terrein dan het lichamelijke; immers een mens is niet alleen zijn lichaam, maar evenzeer zijn ziel. Niet voor niets werkt men in de komende jaren ziekenhuisbreed aan het project ‘Zorg met Ziel’, om met name ook aandacht te schenken aan ‘de mens achter de patiënt’.

t martinusEvery first Sunday in the month there is an international mass in the Sint Martinuschurch at the Steenstraat in Arnhem.
The mass is celebrated in English. It starts at 17.00 h exept 6 november when it is at 19.00 h.

There is also an English biblegroup every month from 20-22 h in the parish house, 

Eusebiusbinnensingel 9 6811 BW Arnhem

If you are interested, please contact father Zweers, pastoorzweers@gmail.com.

benedictijnen tnZomaar een groepje mensen bij elkaar. Enkelen kennen elkaar min of meer, sommigen ook niet.
Het geloof delen we, is gemeenschappelijk, maar ook heel divers. Van twijfelaar, God is ver weg, tot wetende.
Het weekend is georganiseerd door pastoor Zweers. Een aantal mensen uit zijn vorige parochie hebben het vaker meegemaakt en zijn in de meerderheid.
We ontmoeten elkaar, eten, maken kennis en daarna is het de bedoeling zoveel mogelijk de stilte te bewaren, vooral tijdens de maaltijden.

MHMijn naam is Maria Hilligehekken. Sinds december 2011 heb ik drie gedichtenbundels met levensgedichten uitgebracht. Ik geef ze in eigen beheer uit. Mijn eerste bundel kwam uit op 30 december 2011: Je bent zonder ophouden in mijn gedachten, met 47 levensgedichten. Mijn tweede bundel, Stil Verdriet, ter nagedachtenis aan kinderen en baby's, met 15 gedichten, kwam uit op 1 april 2014. Mijn derde bundel kreeg de titel "De kracht van de Liefde" met 23 gedichten, woorden die het hart raken, uitgebracht op 28 oktober 2015. Als u op mijn website www.mariahilligehekken.123website.nl klikt op "gedichten", leest u uit elke bundel twee gedichten. Ik vind het fijn als mensen troost en herkenning in mijn gedichten vinden.

encycliek FranciscusBij het Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland is vanaf vandaag de encycliek Laudato si’ (‘Geprezen zijt Gij’) van paus Franciscus te bestellen. Het betreft de door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde vertaling met als extra een aantal handige bijlagen, die binnenkort in druk verschijnt. U kunt de vertaling HIER bestellen.


id 2015 4 mei vieringOp 21 mei kwam een bont en groot interreligieus gezelschap bij elkaar in de moskee aan de Maaslaan (Turkiyem Camii). Om niet vrijblijvend nader kennis te maken met elkaar. Turks-Nederlandse moslims van verschillende moskeeën, en een Surinaams-Nederlandse moslim, mensen van kerkgenootschappen die vertegenwoordigd worden door de Arnhemse Raad van Kerken en mensen uit de meer evangelicale protestants-christelijke hoek. Kortom een bonte groep christenen en moslims (rond de 20 mensen). Geestelijken en niet-geestelijken, bestuurders en ‘gewone’ belangstellenden.

aartsbisdomPer 1 mei 2015 treedt het Reglement R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag in werking binnen de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Op de website www.meldpuntgrensoverschrijdendgedragrkk.nl is hierover meer informatie te vinden.

De website geeft aan
- wat onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan
- hoe grensoverschrijdend gedrag kan worden gemeld

Overdracht legaat Ruud Bunnik 21-11-2014 028Op 21 november j.l. werd in aanwezigheid van enkele familieleden van de op 25 oktober 2013 overleden pastor Ruud Bunnik door de executeur-testamentair , Mevr. L. Keizer, de bij diens priesterwijding op 21 juli 1957 van de familie ontvangen kelk met pateen overeenkomstig diens wens overhandigd aan Ab Warffemius, voormalig voorzitter van de Stichting Museum Schatkamer Sint-Walburgisbasiliek.
De kelk en pateen zullen vanaf nu worden tentoongesteld in de Schatkamer van de H.Walburgiskerk. (zie foto's hieronder)

waardGeen notariële akte meer nodig voor het doen van een periodieke gift aan de parochie.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. Een schriftelijke overeenkomst met de parochie waaraan u de gift doet is voldoende.

HIER is het formulier te downloaden dat hiervoor moet worden gebruikt.

vacatureParochiele Caritas Instelling (PCI) St. Eusebius
De PCI wil vanuit een christelijke overtuiging dienstbaar zijn door zorg en aandacht te schenken aan concrete noden en behoeften van mensen. PCI is een zelfstandige instelling binnen het werkgebied van de RK Parochie Sint Eusebius te Arnhem, Rozendaal en Velp. De functie is op vrijwillige basis en dus onbezoldigd.

aartsbisdomHierbij treft u een tekst aan van kardinaal Eijk over “geloof in tijden van kerksluiting

 

 

 

Fotokrant